Utsikt över sommarlandskap med sjöar och betesmark.

Storön Naturreservat

Storön är en bergig och obebyggd holme som ligger i Byrviken. Området innehåller såväl odlingsmark som ängs- och hagmark samt gammelskog och artrika strandkärr. Tornfalk, hornuggla, sånglärka och ringduva har setts i detta vackra odlingslandskap. Här finns en mycket strövvänlig natur.

Boka

Beskrivning

Naturförhållanden
Storön skiljer Alviken från Byrviken. Ett stort inslag av stora stenar, flyttblock finns här. Övriga delar är täckta av sandiga eller mobaserade sediment. Moränmarken är täckt av skog. Den norra delen av ön betas och har en hagmarkskaraktär. Den stora mängden myrstackar är anmärkningsvärd. Jordbruk bedrivs än i dag på stora delar av åkermarken. Vall och spannmål odlas.

Kulturhistoriska förhållanden
Storön tillhör Alviks skifteslag och har i alla tider varit en viktig del av byn. Boplatslämningar från stenåldern är funna på södra delen av ön. Jordbruk har bedrivits på ön sedan många århundraden tillbaka i tiden och skogen har också brukats av byborna. Ön har alltid använts som samlingsplats för byborna och olika församlingar och föreningar i grannskapet. Någon gång under 1800-talet fick ön en fastlandsförbindelse. Dessförinnan har skördarna från ön förvarats i ängslador och transporterats till byn på släde över isen. Vid tiden för storskiftet omkring 1825 var skogsmarken väsentligt mycket mindre i omfattning än i dag. Då var större delen av ön utnyttjad som åkermark och hackslog. Hackslogen upphörde under första halvan av 1900-talet och markerna växte igen. I samband med laga skifte på 1950-talet reglerades markinnehavet på ön och merparten av ängsladorna forslades bort eller fick förfalla.

Tillgänglighet
Storön är lätt att ta sig till. Från vägen som slutar vid en vändplan mitt på ön, har man en god utsikt över markerna. Efter vändplanen finns en gammal körväg som leder ut till öns norra delar. Skogen och hagmarken är promenadvänlig. En mindre parkeringsplats kommer att anläggas vid pumpstationen intill infarten till ön. Där kommer också en anslagstavla med en översiktskarta att sättas upp. Skyltar i terrängen kommer att visa till sevärdheterna på ön.

Vägbeskrivning

Kör söderut från Leksand på Leksandsvägen och Järnvägen rakt igenom rondellen. Sväng av mot Sollerön och Siljansnäs. Fortsätt på väg 939/Alviksvägen och sväng av på grusväg till höger vid busshållplatsen Vattenverket till naturreservatet.