Tillgänglighet för Visitdalarna.se


Visit Dalarna AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur visitdalarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Den här webbplatsen är i nuläget till delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, dock med brister som beskrivs nedan.

Vi har låtit tillgänglighetsexperter från Axess Lab genomföra granskning av visitdalarna.se under juli-augusti månad 2020. De har även gjort användartester genom att låta människor med olika sätt att förstå och navigera på webbsidor, bland annat med hjälpmedel, att testa webbplatsen.

I tillgänglighetsrapporten finns en beskrivning över de tillgänglighetsproblem som har identifierats i granskningen, prioriteringar samt en lista över de problem som är åtgärdade.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitdalarna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@visitdalarna.se eller telefon 0771-62 62 62.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

De största problemen berör användare med grav synnedsättning som navigerar med skärmläsare samt användare med nedsatt rörelseförmåga som styr med tangentbord eller hjälpmedel som bygger på tangentbordsstyrning. Dessa problem yttrar sig bland annat i formulärobjekt och kalendrar när man ska hitta och boka boenden.

Användare med svag syn kan uppleva problem vid navigation med förstorande hjälpmedel eller på vissa färgkontraster.

Användare med kognitiv nedsättning kan uppleva vissa element mer krävande, det gäller främst rörligt material eller vissa inslag i bokningsprocesser.

De tillgänglighetsproblem som kvarstår nedan är funktioner relaterade till tredjepartslösningar för den tekniska plattformen som webbplatsen bygger på. Vi arbetar för att påverka leverantörer och försöker hitta alternativa lösningar till dessa funktioner.

Här beskriver vi det innehåll som inte är tillgängligt.

 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Automatiska filmer som startar på en sida finns möjlighet att kunna pausa i alla enheter genom att klicka på valfritt område på filmen som spelas upp.
 • Bilder på vissa produkter i vår informationsdatabas saknar alt-text. Vi genomför ett löpande arbete att fylla i dessa på varje ny produkt som registreras. Produkter som finns innan lagkravet trädde i kraft har vi som löpande arbete att addera alt-texter på.
 • Dokument publicerade innan den september 2018 kan ha tillgänglighetsproblem.
 • Går inte att genomföra bokning med skärmläsare.
 • Otillräcklig information om status för skärmläsare.
 • Tekniska problem med formulärobjekt. Flesta problem åtgärdade, återstår få problem i varukorg.
 • Objekt som inte kan nås med tangentbord. Flesta problem åtgärdade, återstår få problem i varukorg.
 • Genväg för tangentbordsanvändare.
 • Kalendrar, välja tidsperiod skapar stora problem. Majoritet av problem åtgärdade, återstår vissa indexerade sidor på Google.
 • Vissa kolumner är innehållet rörligt vid inläsning av sida vilket gör att innehåll rör sig upp eller sidleds på 1 sekund.

Brister i dokument som till exempel PDF

Dokument publicerade innan den september 2018 kan ha tillgänglighetsproblem. 
Bristerna kan vara av olika art, till exempel saknade eller felaktiga taggar, saknad alternativ text och saknad dokumenttitel. Läs- och tabbordning kan saknas eller vara felaktig.

Visit Dalarna bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument på webbplatsen.

 • Bilder i pdf-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Vissa pdf-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
 • Vissa bilder saknar beskrivning. Vissa bilder är inte märkta som dekorativa, men de används som sådana.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Väsentlig information om innehållet i kartor avsedda för navigation finns på ett tillgängligt digitalt sätt. 

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av visitdalarna.se.

Granskningsmetod: Tillgänglighetsgranskning av en expert, Axess Lab

Senaste bedömningen gjordes den 2022-04-17
Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-05-13