Tillgänglighetsredogörelse


Visit Dalarna står bakom den här webbplatsen. Vi är medvetna om de brister som finns utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och vi arbetar för att åtgärda dessa då vi önskar att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur visitdalarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Den här webbplatsen är i nuläget till största del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, dock med brister som beskrivs nedan.

Vi har låtit tillgänglighetsexperter från Axess Lab genomföra granskning av visitdalarna.se under juli-augusti månad 2020. De har även gjort användartester genom att låta människor med olika sätt att förstå och navigera på webbsidor, bland annat med hjälpmedel, att testa webbplatsen.

I tillgänglighetsrapporten finns en beskrivning över de tillgänglighetsproblem som har identifierats i granskningen, prioriteringar samt en lista över de problem som är åtgärdade. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitdalarna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@visitdalarna.se eller telefon 0771-62 62 62.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

Bristande förenlighet med lagkraven
De största problemen berör användare med grav synnedsättning som navigerar med skärmläsare samt användare med nedsatt rörelseförmåga som styr med tangentbord eller hjälpmedel som bygger på tangentbordsstyrning. Dessa problem yttrar sig bland annat i formulärobjekt och kalendrar när man ska hitta och boka boenden.

Användare med svag syn kan uppleva problem vid navigation med förstorande hjälpmedel eller på vissa färgkontraster.

Användare med kognitiv nedsättning kan uppleva vissa element mer krävande, det gäller främst rörligt material eller vissa inslag i bokningsprocesser.

De tillgänglighetsproblem som kvarstår är funktioner relaterade till tredjepartslösningar för den tekniska plattformen som webbplatsen bygger på. Vi arbetar för att påverka leverantörer och försöker hitta alternativa lösningar till dessa funktioner.

Fullständig och detaljerad tillgänglighetsrapport

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Väsentlig information om innehållet i kartor avsedda för navigation finns på ett tillgängligt digitalt sätt. 

Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av visitdalarna.se.

Granskningsmetod: Tillgänglighetsgranskning av en expert, Axess Lab

Redogörelsen uppdaterades den 1 februari 2023.