Stig går genom skogslandskap.

Stadsberget Naturreservat

Runt Hedemora breder ett platt odlingslandskap ut sig. Alldeles norr om centrum sticker dock ett markant berg upp från omgivningen. Hela femtio meter över slätterna når detta berg, som ligger som en lång limpa i terrängen. Fossila strandlinjer och andra geologiska formationer, tillsammans med värdet som friluftsområde, har gjort att området har skyddats.

Boka

Beskrivning

Stadsberget ligger i anslutning till Hedemora centrum och kan mycket lätt nås eftersom det går vägar på ömse sidor om reservatet. Stadsberget utnyttjas därför mycket för att springa i, gå ut med hunden, utöva orientera och i skolverksamheten. Det råder ett förbud mot att plocka blommor eller skada annan vegetation i reservatet, men det finns ingenting som hindrar allmänheten från att plocka bär eller svamp i reservatet.

En del av Badelundaåsen
Stadsberget är en del av den välkända Badelundaåsen. Åsformationen är ovanligt mäktig här och Stadsbergets yta mäter 1400 x 500 meter och dess högsta delar ligger cirka 50 meter över den omgivande slätten. Faktiskt är det så att höjdskillnaden mellan åsens högsta delar och botten i sjön Hönsan, är i det närmaste 90 meter, vilket är den största relativa höjden hos någon ås i länet!

Vatten förr och nu
Stadsbergets sluttningar är relativt branta. På sluttningarnas övre delar finns tydligt markerade strandlinjer. De visar hur högt havet stod för flera tusen år sedan. Rullstensåsar är vattenförande tack vare dess goda förmåga att släppa igenom vatten. Hedemora vattentäkt ligger strax söder om reservatet. På Stadsberget finns två stycken vattenreservoarer.

Vegetation som minner om sydligare breddgrader
På grund av olika jordarter och olika stor tillgång på vatten i marken, så ändras vegetationen på berget från toppen, ner efter sluttningarna och till foten av åsen. På den torra platån växer det en torr tallskog med olika ris, framför allt blåbär. Ner efter sluttningen tar granarna över och på marken blandas risen upp med blommor och gräs. Även lövträdens andel ökar mot sluttningens nedre delar. Det är främst fråga om björk, gråal, sälg, rönn och asp men på åsens sydvästsluttning finns även inslag av ädla lövträd som ek och lönn. Båda är troligen inplanterade men har god naturlig föryngring. Det kan bero på bergets så kallade "sydväxtbergseffekt". Sluttningarna mot väst och söder, samlar solens värme och det uppstår ett mer gynnsamt lokalklimat som gör att dessa träd ändå trivs så här långt norr ut. Andra träd och buskar som inplanterats är bergtall, silvergran, douglasgran, gullregn, druvfäder och snöbär.

Vägbeskrivning

Stadsberget ligger i anslutning till Hedemora centrum, nordväst från centrum, och kan mycket lätt nås eftersom Österbyvägen och Sätervägen går på ömse sidor om reservat. Parkering finns, följ skyltar mot Stadsberget från Sätervägen.