En slogbod i en gles skog

Södra Trollegrav Naturreservat

Området består huvudsakligen av en 4 km lång bäckravin med branta väggar. Trollegravsbäcken har sitt lopp genom ravinen som löper från Trolltjärn i norr till Granån vid reservatsgränsen i söder. I denna trollska bäckravin växer granarna höga och ståtliga. Svampar och lavar trivs i den fuktiga miljön, som också är mycket näringsrik. De leder till att många gräs och blommor frodas här.

Boka

Beskrivning

Området består huvudsakligen av en 4 km lång bäckravin med branta väggar. Trollegravsbäcken har sitt lopp genom ravinen som löper från Trolltjärn i norr till Granån vid reservatsgränsen i söder. Ravinen har eroderats ut i berget genom frostsprängning. Berggrunden, som utgörs av bredvadsporfyr är särskilt känslig för frostsprängning.

I ravinen utgörs vegetationen av en frodig granskog med anmärkningsvärt höga träd. En gran har uppgivits vara 41 meter. Granskogen saknar spår av avverkning och skogsbränder. Ålder beräknas till ca 250 år. Fuktigheten och den gamla skogen i ravinen bidrar till ett gynnsamt lokalklimat för de hotade vedsvamparna rynkskinn och rosenticka. Hässlebrodd och fjällskära förekommer i den rika högörtsvegetationen närmast bäcken.

Ravinens sidor är bevuxna med tallskog som bitvis är påverkad av brand. Flera träd har upp till sex bränder invallade som brandljud i den skadade barken. En del träd är mycket gamla och en tall har åldersbestämts till 400 år. Hela området har naturskogskaraktär med döda träd i form av lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd) både av löv- och barrträd.

Det finns slogbod och utedass vid början av reservatet. Det är hit vägbeskrivningen leder.

Här finns även början på en 5km lång vandringsled. Se Väster Trollgrav Vandringsled för mer information

Södra Trollegrav Naturreservat ligger i Älvdalens skjutfält
Tänk på att kontrollera att det inte är någon skjutövning där innan ni åker dit. Se information på: www.forsvarsmakten.se eller ring 070-23 77 667

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
elda,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.

Vägbeskrivning

Från Älvdalen kör man norrut på väg 70. Sväng höger mot Trängslet. Följ vägen över dammen och fortsätt ända tills ni ser en skult som säger Granån på vänster sida innan en bro. Då har ni slogboden och början av leden på höger sida. Parkera bilen så att den inte står i vägen här. Körsträckan enkel väg från Älvdalen centrum är cirka 60km.