Vindskydd på toppen av berget.

Sifferboberget Skalsberget Naturreservat

Söder om sjön Gimmen ligger de två bergstopparna Sifferboberget och Skalsberget. Här växer en gammal skog med mycket död ved. Det gynnar många olika växter och djur, som därför trivs här. Även människor trivs, då de kan vandra på led och rasta vid vindskydd. Sifferboberget-Skalsberget är en naturskön plats. Närheten till flera tätorter mellan Borlänge och Gagnef bidrar till att området har betydelse för friluftslivet.

Boka

Beskrivning

På Skalsbergets topp finns en slogbod (vindskydd) med eldplats som uppförts under våren 2004. En vandringsled på ca 7,8 km har även anlagts genom området. Stigen har planerats med utgångspunkt från båda parkeringsplatserna, så att besökande kan nå slogboden oavsett vilken av de två parkeringsplatserna som används. Vandringsleden, har när den anlades, nyttjat befintliga stigar genom området.

I norra sluttningen växer granskog och där är marken rik på stora block. Östra delen består av en bergsbrant bevuxen med tallskog i de övre delarna, medan inslaget av gran ökar nedåt sluttningen. Skogen är i genomsnitt 150 år. Västra delen och de centrala delarna samt en nyckelbiotop i söder utgörs i huvudsak av tallskog. Där är de äldsta träden bortåt 170 år.

Skogen är i huvudsak inte är påverkad av modernt skogsbruk, men är trots det ändå mycket varierad. Det finns dock några undantag. Bland annat finns ett par smala skiften, endast 100 meter breda, som har brukats i sen tid, några mindre ytor som huggits i den östra delen samt ett cirka 3 ha stort hygge i sydost. I området ligger även två mindre våtmarker, tillsammans endast ca två hektar stora. En hektar är en yta på hundra gånger hundra meter.

Vägbeskrivning

Från Borlänge tag E16 norrut. Följ E16 ca 15 km. Sväng höger på Gamla landsvägen (Skylt Sifferbo stugby och B&B). Sväng vänster mot Gimmenvägen, fortsätt in på Gimmenvägen ca 3 km. Sväng höger, fortsätt ca 400 m. Sväng vänster och fortsätt ca 1.6 km.

Området ligger mellan Gagnef och Borlänge, cirka 13 km nordväst om Borlänge och drygt 6 km nordöst om Djurås. Observera! Under tjällossning på våren, är vägbommarna låsta för att minska slitage på vägen – välkomna åter när vägarna torkat.