Asfalterad väg kantad av grönskande träd.

Sätra Hasselskog Naturreservat

Den kalkrika sluttningen ned mot Siljan har en rik flora av örter, buskar och träd. I dag dominerar granen alltmer och syftet med att bilda ett naturreservat är att sköta området så dess unika naturvärden kan bevaras, utvecklas och restaureras.

Boka

Beskrivning

Tidiga vårtecken här
Naturreservatet är ett cirka 30 hektar stort område som ligger sydväst om byn Sätra och söder om Plintsberg. I sluttningen ned mot Siljan är förhållandena ytterst goda, jorden är näringsrik och läget är gynnat klimatiskt. Här hittar man alltid vårtecknen tidigast, berättar byborna i närheten.

Slåtter och bete förr
Markerna har tidigare brukats för slåtter och bete. Spår efter detta finns i form av gamla rösen och fägator. Spår som ska bevaras så att äldre tiders markanvändning kan förstås av nutidsmänniskan och framtidens människor.

Ovanlig med hassel långt norrut
Det är ovanligt att hassel förekommer på den här breddgraden men här växer den rikligt. På sina ställen växer ”jättebuketter” av hassel, hasselrunnor. På andra ställen skjuter unga skott upp. Målet är att genom kontinuerliga skötselinsatser gynna och utveckla de krävande arter som finns representerade i reservatet. Bland annat finns här en av få kända platser med den mycket ovanliga skalbaggen rönnpraktbagge. Den syns monterad på en av bilderna ovan. Det exemplaret är dock inte insamlat i detta reservat eftersom det inte är tillåtet.

Utökning med ännu mera rönnar
I anslutning till det befintliga naturreservatet finns ett cirka 5 ha stort område med höga naturvärden. Dessa är av samma karaktär som i det befintliga naturreservatet, och utgör fortsättningen av sluttningen med lövrik skog som det befintliga naturreservatet omfattar. Även i detta område finns hassel och andra naturvårdsintressanta lövträdarter, särskilt en ansenlig mängd rönnar. Detta var grunden till att länsstyrelsen utökade naturreservatet under 2018. I detta område kommer även en ny informationsplats för hela området att anläggas.

Vägbeskrivning

Åk norrut på riksväg 70 från Leksand. Sväng av mot Plintsberg och följ skyltar mot Sätra Hasselskogs Naturreservat.