Utsikt över sjö och skog från utsiktspunkt.

Östra Almberget Naturreservat

Östra Almberget är en bergsformation som höjer sig markant över omgivande landskap. Reservatet omfattar topplatån och de omgivande sluttningarna och utgörs av naturskog med stor variation. Från bilvägen i norr finns en stig som leder upp på berget där besökare kan ta sig upp till toppen.

Boka

Beskrivning

Östra Almberget är ett berg vars topp når cirka 580 meter över havet. Bergets norra sida sluttar brant ner mot Södra Almsjön. Berggrundens sammansättning tillsammans med det tunna jordtäcket på berget bidrar till de ganska näringsfattiga förhållandena i marken.

Sällsynta arter trivs i dessa skogar.
Att skogen här har höga naturvärden, märks genom att träden är i olika ålder, olika höjd och det finns många träd som är döda, stående eller liggande. Här finns även spår av tidigare skogsbränder.

Kulturpåverkan
Skogarna på Östra Almberget har uppkommit då bränder för mer än 130 år sedan formade skogslandskapet. Andra mänskliga aktiviteter som har påverkat området är dimensionshuggningar och skogsbete.

Inom reservatsområdet finns inga kända fornlämningar, men i anslutning till reservatet, vid Södra Almsjöns norra strand, finns dokumenterat två boplatslämningar från stenåldern. Skogsbete bedrevs i området under den period då Almbergets fäbod, som ligger nordväst om reservatet vid Södra Almsjön, var aktiv. Utmarksbetet vid Almbergets fäbod har anor från 1600-talet.

Tjära har tillverkats i samband med fäbodvistelsen, sannolikt för att användas i det egna husbehovet på vallen som träkonserveringsmedel av redskap och båtar då även fisket i Almsjön var ett välkommet bidrag till hushållet.