Mossbevuxen mark med tallar och solen som skiner mellan träden.

Fenningberget

På Fenningberget i Torgås hittar du ett stort väglöst vildmarksområde med höga naturskogsvärden, både på bergets platå liksom i de frodiga sluttningsskogarna.

Boka

Beskrivning

En frodig granskog växer här, och här och var finns granar med en ålder på över 300 år. På höjderna är skogen lågvuxen, ofta med toppbrutna granar och lågvuxna björkar. På bergets sluttningar växer en kraftig granskog med en örtrik markvegetation på många ställen. Här återfinns naturmiljöer och arter som för sin existens är beroende av att alla former av skogliga åtgärder undviks. Här finns många olika trädarter i olika åldrar som länge har fått växa opåverkade av skogsbruk. Detta i kombination med vattnets påverkan har medfört en stor artrikedom bland kryptogamer (lavar, mossor, svampar och ormbunksväxter).