Kvoterat flugfiske i Storån

Fiskesäsongen 2024: 19 juni - 31 augusti


Storån ringlar fram i ett varierat landskap mellan Särsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydöst. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar på en ålder över 400 år.


Storån passerar en mängd småsjöar, eller så kallade "håar". Området har länge varit välbesökt av fiskare och många platser utefter ån har blivit namngivna efter fiskare eller händelser, till exempel Arnolds sten och Kockudden.

Öringarna och rödingarna i detta fiskeområde är troligen ursprungliga stammar och har därför ett mycket högt bevarandevärde. Området är skyddat som naturreservat och nationalpark, men fiske är tillåtet enligt föreskrifter som Länsstyrelsen fastställer.

Fiskekort

Bokningen kommer öppna den 22 januari, 2024 klockan 11:00. Mellan 22–24 januari kommer det vara obligatoriskt att boka flugfiskekort och stuga. Från 25:e januari kl. 11:00 öppnar bokningen för möjlighet att endast köpa fiskekort.  

Vid bokningstillfället är det obligatoriskt att lämna namn och mailadress till samtliga fiskare. Det kommer inte gå att genomföra bokningen om inte alla uppgifter lämnas direkt. Ska du boka för flera fiskare ombeds du att samla in denna information redan nu så att er bokning går så smidigt som möjligt.

15 helveckokort och 5 kortvecka- och weekend kort. Fiskekorten kommer att finnas på din bokningsbekräftelse med en länk "Ladda ner voucher/biljett för Storåns Flugfiskekort". Denna ska laddas ner alternativt skrivas ut så att du vid uppmaning kan visas upp och styrkas med giltig ID handling. Observera att denna voucher är endast giltig om slutbetalning för din bokning har genomförts.

Information om praktiska detaljer gällande nycklar till Särsjöstugorna och annan information om fisket kommer att finnas på din bekräftelse/voucher.

I Storån, Långfjällets naturreservat, är det bara flugfiske som gäller. Alltså fiske med flugspö, fluglina och fluga. Sträckan Särsjöns utlopp till Töfsingåns utlopp är dessutom kvoterad. Antalet fiskare är begränsat till max 20 per dygn. Eftersom Storån ligger i ett naturreservat finns förutom allemansrätten fler regler för besökare.

Nedan finner du vilka fiskeregler som gäller för fiske inom det kvoterade flugfiskeområdet i Storån.

Överträdelse mot nedanstående regler vid flugfiske i Storån kommer att beivras.

 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
 • Fiskekortet skall medföras vid fiske
 • I Storån får endast flugfiske bedrivas. Som flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina och fluga. Krok får EJ Agnas.
 • Fångstbegränsning: endast en (1) öring, mellan 35 – 50cm, får behållas per dygn och fiskekort. Öringar under 35 cm och över 50 cm ska släppas tillbaka. Måttet mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets.
 • Fiskekort ska lösas av alla som fyllt 16 år. Personer som ej fyllt 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Personer under 16 år utan målsmans sällskap löser eget fiskekort.
 • I de fall ett fiskekort gäller för flera personer gäller fångstbegränsningen sammanlagt för de som nyttjar fiskekortet.
 • All fisk som ej ska behållas ska varsamt och med minsta möjliga beröring återutsättas.
 • Fiske får endast ske från land. Vadning är tillåten där så är lämpligt. Fiske från alla former av flytetyg är förbjudet.
 • Med stöd av fiskekort får innehavaren under den utsatta tiden även fiska i de vatten där Dala Fjällfiskekort gäller.

Det är dessutom ej tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål. 
 • Skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade, eller gräva upp växter eller borttagna mossor och lavar. 
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservatet medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle.
 • Tälta annat än på anvisad plats.

Länsstyrelsen Dalarna kommer under och efter avslutad fiskeperiod skicka ut fångstrapport till dom som har fiskat i Storån. Denna rapport är obligatorisk för alla fiskare att sammanställa och redovisa till Länsstyrelsen Dalarna.

Det faktum att området är naturskyddat skall återspegla sig i ett ökat naturskyddsansvar även i fiskevården och fiskereglerna.

Länsstyrelsens grundläggande principer för fisket och fiskevården i området är få och simpla:

 • Öringarna och rödingarna i området ska skyddas och bevaras.
 • Inplantering i området får ej ske.
 • Det är önskvärt att ett rekreationsfiske av så stor omfattning som möjligt och med samtidigt så hög kvalitet som möjligt ska kunna bedrivas i området.
 • Ingen fisk ska få tas upp innan den har lämnat avkomma vid minst ett tillfälle.
 • Fisket ska bedrivas så att återutsättning av fisk som ej uppfyller reglerna, eller fiskarens egna krav, kan ske utan olägenhet.
 • Antalet fiskare har begränsats till 20 personer - max 20/dygn.

I Storån är det helt och hållet flugfiske som gäller. För öringen och rödingen i området är det också ett "klassiskt" flugfiske som gäller det vill säga fiske med torrflugor och nymfer. Ett fiske med ekologiska förtecken, som flugor med naturliga förebilder, ger oftast bäst resultat i det långa loppet.

Juni: 

Vädret är nyckfullt och det återspeglar sig i fisket. Dagsländenymfer och husmaskar fungerar oftast bra. Varma dagar kan mängder av små mörka dagsländor samt mörka hårmyggor svärma ut över vattnet och då fungerar små mörka torrflugor bra. Dagfisket överväger.

Juli: 

Med värmen kommer dagsländekläckningarna och därmed ökar aktiviteten i vattnet. Nu gäller, förutom junis flugval även större olivfärgade dagsländor med tillhörande nymfer och flymfer. Fortfarande dagfiske men dragning mot kvällsfiske.

Augusti:

Med augustimörkret kommer nattsländefisket igång. Torra nattsländor, från små mörka till stora ljusa, kan nu ge ett mycket intressant fiske. Även nattsländepuppor fungerar nu bra. Kvälls- och nattfisket är bäst.

Regler för fiske i Storån

Nedan finner du vilka fiskeregler som gäller för fiske inom det kvoterade flugfiskeområdet i Storån.

Överträdelse mot nedanstående regler vid flugfiske i Storån kommer att beivras.

 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
 • Fiskekortet skall medföras vid fiske
 • I Storån får endast flugfiske bedrivas. Som flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina och fluga. Krok får EJ Agnas.
 • Följande fångstbegränsningar och minimått gäller:
  -Begränsningen gäller per fiskekort, per dygn och fiskart Öring: 1 fisk över 35 cm.
 • Fiskekort ska lösas av alla som fyllt 16 år. Personer som ej fyllt 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Personer under 16 år utan målsmans sällskap löser eget fiskekort.
 • I de fall ett fiskekort gäller för flera personer gäller fångstbegränsningen sammanlagt för de som nyttjar fiskekortet.
 • All fisk som ej ska behållas ska varsamt och med minsta möjliga beröring återutsättas.
 • Fiske får endast ske från land. Vadning är tillåten där så är lämpligt. Fiske från alla former av flytetyg är förbjudet.
 • Med stöd av fiskekort får innehavaren under den utsatta tiden även fiska i de vatten där Dala Fjällfiskekort gäller.

Det är dessutom ej tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål. 
 • Skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade, eller gräva upp växter eller borttagna mossor och lavar. 
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservatet medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle.
 • Tälta annat än på anvisad plats.

Fångstrapport Storån

Gällande fångstrapport för flugfiske i Storån. Länsstyrelsen Dalarna kommer efter avslutad fiskeperiod skicka ut fångstrapport till dom som har fiskat i Storån.

Fiskevårdstanken

Det faktum att området är naturskyddat skall återspegla sig i ett ökat naturskyddsansvar även i fiskevården och fiskereglerna.

Länsstyrelsens grundläggande principer för fisket och fiskevården i området är få och simpla:

 • Öringarna och rödingarna i området ska skyddas och bevaras.
 • Inplantering i området får ej ske.
 • Det är önskvärt att ett rekreationsfiske av så stor omfattning som möjligt och med samtidigt så hög kvalitet som möjligt ska kunna bedrivas i området.
 • Ingen fisk ska få tas upp innan den har lämnat avkomma vid minst ett tillfälle.
 • Fisket ska bedrivas så att återutsättning av fisk som ej uppfyller reglerna, eller fiskarens egna krav, kan ske utan olägenhet.
 • Antalet fiskare har begränsats till 20 personer - max 20/dygn.

Fisketips

I Storån är det helt och hållet flugfiske som gäller. För öringen och rödingen i området är det också ett "klassiskt" flugfiske som gäller det vill säga fiske med torrflugor och nymfer. Ett fiske med ekologiska förtecken, som flugor med naturliga förebilder, ger oftast bäst resultat i det långa loppet.

Juni: 

Vädret är nyckfullt och det återspeglar sig i fisket. Dagsländenymfer och husmaskar fungerar oftast bra. Varma dagar kan mängder av små mörka dagsländor samt mörka hårmyggor svärma ut över vattnet och då fungerar små mörka torrflugor bra. Dagfisket överväger.

Juli: 

Med värmen kommer dagsländekläckningarna och därmed ökar aktiviteten i vattnet. Nu gäller, förutom junis flugval även större olivfärgade dagsländor med tillhörande nymfer och flymfer. Fortfarande dagfiske men dragning mot kvällsfiske.

Augusti:

Med augustimörkret kommer nattsländefisket igång. Torra nattsländor, från små mörka till stora ljusa, kan nu ge ett mycket intressant fiske. Även nattsländepuppor fungerar nu bra. Kvälls- och nattfisket är bäst.