Den kvoterade flugfiskesträckan Storån vid Långfjället.

Kvoterat flugfiske i Storån


Storån ringlar sig fram i ett varierat landskap i norra Dalarna mellan Särsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydost. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar på en ålder över 400 år. Storån passerar en mängd småsjöar eller så kallade "hån". Området har länge varit välbesökt av fiskare. I Storån gäller enbart flugfiske, det vill säga fiske med flugspö, fluglina och fluga. Eftersom Storån ligger i ett naturreservat gäller förutom allemansrätten ytterligare föreskrifter för besökare.

Säsongen 2020 är nu slut. Vi kommer inom kort komma med ny information.

Fiskekort 2020: 15 helveckokort och 5 kortvecko-/weekend-kort. Fiskekorten kommer att mejlas ut i PDF-format till alla fiskare tidigast 2 veckor innan ankomst.

Praktiska detaljer som nycklar till Särsjöstugorna, upplysningar av ledsystemet i området får du av stugvärden i Hävlingen: 
havlingen.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon: (0)70-784 25 25.

Fiskekort & Paket

Praktisk information

Nedan finner du vilka fiskeregler som gäller för fiske inom det kvoterade flugfiskeområdet i Storån.

Överträdelse mot nedanstående regler vid flugfiske i Storån kommer att beivras.

 • Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas
 • Fiskekortet skall medföras vid fiske
 • I Storån får endast flugfiske bedrivas. Som flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina och fluga. Krok får EJ Agnas.
 • Följande fångstbegränsningar och minimått gäller:
  -Begränsningen gäller per fiskekort, per dygn och fiskart Öring: 1 fisk över 35 cm.
 • Fiskekort ska lösas av alla som fyllt 16 år. Personer som ej fyllt 16 år fiskar gratis på målsmans fiskekort. Personer under 16 år utan målsmans sällskap löser eget fiskekort.
 • I de fall ett fiskekort gäller för flera personer gäller fångstbegränsningen sammanlagt för de som nyttjar fiskekortet.
 • All fisk som ej ska behållas ska varsamt och med minsta möjliga beröring återutsättas.
 • Fiske får endast ske från land. Vadning är tillåten där så är lämpligt. Fiske från alla former av flytetyg är förbjudet.
 • Med stöd av fiskekort får innehavaren under den utsatta tiden även fiska i de vatten där Dala Fjällfiskekort gäller.

Det är dessutom ej tillåtet att:

 • Göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål. 
 • Skada växande eller döda träd och buskar, vindfällen inräknade, eller gräva upp växter eller borttagna mossor och lavar. 
 • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
 • Vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller till reservatet medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen upplagt bränsle.
 • Tälta annat än på anvisad plats.

Fiskevårdstanken

Det faktum att området är naturskyddat skall återspegla sig i ett ökat naturskyddsansvar även i fiskevården och fiskereglerna.

Länsstyrelsens grundläggande principer för fisket och fiskevården i området är få och simpla:

 • Öringarna och rödingarna i området ska skyddas och bevaras.
 • Inplantering i området får ej ske.
 • Det är önskvärt att ett rekreationsfiske av så stor omfattning som möjligt och med samtidigt så hög kvalitet som möjligt ska kunna bedrivas i området.
 • Ingen fisk ska få tas upp innan den har lämnat avkomma vid minst ett tillfälle.
 • Fisket ska bedrivas så att återutsättning av fisk som ej uppfyller reglerna, eller fiskarens egna krav, kan ske utan olägenhet.
 • Antalet fiskare har begränsats till 20 personer - max 20/dygn.

Fisketips

I storån så är det helt och hållet flugfiske som gäller.

Egentligen kan man också säga att för öringen och rödingen i området är det också ett "klassiskt" flugfiske som gäller dvs fiske med torrflugor och nymfer. Däremot tjänar du på att vara "modern" så till vida att ett fiske med ekologiska förtecken (dvs flugor med naturliga förebilder) oftast ger bäst resultat i det långa loppet.

Juni: 

Vädret är nyckfullt och det återspeglar sig i fisket. Dagsländenymfer och husmaskar fungerar oftast bra. Varma dagar kan mängder av små mörka dagsländor samt mörka hårmyggor svärma ut över vattnet och då fungerar små mörka torrflugor bra. Dagfisket överväger.

Juli: 

Med värmen kommer dagsländekläckningarna och därmed ökar aktiviteten i vattnet. Nu gäller, förutom junis flugval även större olivfärgade dagsländor med tillhörande nymfer och flymfer. Fortfarande dagfiske men dragning mot kvällsfiske.

Augusti:

Med augustimörkret kommer nattsländefisket igång. Torra nattsländor, från små mörka till stora ljusa, kan nu ge ett mycket intressant fiske. Även nattsländepuppor fungerar nu bra. Kvälls- och nattfisket är bäst.


Fångstrapport Storån

Gällande fångstrapport för flugfiske i Storån. Länsstyrelsen Dalarna kommer efter avslutad fiskeperiod skicka ut fångstrapport till dom som har fiskat i Storån.