Torrfura.

Våmhuskölen

Våmhuskölen bildar tillsammans med Anjosvarden och Stopån ett sammanhängande vildmarksområde i norra kommundelen. Utmärkande för området är dess karghet som dels beror på den näringsfattiga bergrunden och dels på det bistra klimatet.

Boka

Beskrivning

Våmhuskölen utgörs av ett svagt kuperat berglandskap med låga skogklädda berg och mellanliggande starkt myrdominerade flacka marker. Den stora väglösa vildmarken är orörd av modernt skogsbruk. Både fauna och flora har en klart nordlig prägel. Mård, tjäder och dalripa är vanliga, medan björn, sångsvan och tallbit är ovanliga, men intressanta inslag på Våmhuskölen. Dvärgnäckros och varglav finns här.