Masolles gammelgård bakom gärdesgård.

MasOlles Gammelgård

En homogen gammal kringbyggd bondgård med ett tiotal timmerbyggnader. Den slutna, fyrkantbyggda gården är ett typiskt och fint exempel på hur en normalstor bondgård i nedansiljan kan ha sett ut under 1700- 1800-talen. Gården har en lövlada från 1300-talet. Textil- och dräktsamling.

Boka

Beskrivning

Konstnären Helmer MasOlle skapade hembygdsgården på 1940-talet, genom att den gamla Båtgården flyttades inom byn Östra Björken till nuvarande plats. Båtgården hade 1919 på auktion ropats in av MasOlle, efter att den siste i släkten gått bort. MasOlle född i byn, hade flyttat åter till hembygden. Han ville att den sedan 1800-talets början i stort oförvanskade Båtgården skulle bli kvar och bevaras som hembygdsgård för Siljansnäs socken.
I början av 1940-talet började MasOlle flytta över byggnad för byggnad till denna nya plats, gammal hagmark i södersluttning. Några hus i dåligt skick ersattes med andra likvärdiga från Siljansnäsbygden. Först 1954 var gården i sin helhet återuppförd, med byggnaderna inbördes placerade i samma läge som tidigare.
Gårdens byggnader är medvetet grupperade sinsemellan; boningshuset med solvänd entréfasad, stall, dass och fähus med gemensam dyngstad. Gårdsplanen har portlider åt tre väderstreck, med huvudinfart från bygatan i väster.