Rinnande vatten i ån.

Brötjärnaån

Reservatet består av den bäckravin som omger ån. Ravinen har skurit sig djupt ner genom älvsedimenten till moränen.

Boka

Beskrivning

Ravinen har tidigare utnyttjats för hackslog (slåtter) och bete. Sedan jordbruket upphörde har ravinen vuxit igen. Skogen på sidorna och i botten på ravinen innehåller rikligt med död ved både stående och som lågor. Det finns en stor trädslagsspridning där lövträden dominerar. Den döda veden ger goda förutsättningar för förekomst av vedsvampar och lavar och till exempel kan man hitta den mindre vanliga barktickan på asp samt den hotade svampen vinterskål.

Då reservatet kommer att lämnas till fri utveckling förväntas mängden vedsvampar och lavar att öka kraftigt i reservatet. De hotade arterna som idag finns, kommer troligen att kunna etablera livskraftiga bestånd.
De fåglar som är beroende av gamla träd och stående död ved för bobygge gynnas.
Insekter som är beroende av gamla döende och döda träd samt lågor i olika stadier av nedbrytning trivs också här. Här kan man också stöta på bäver, som finns längs delar av ån. Den har gnagt av ett flertal träd som ligger över ån.

Vägbeskrivning

Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås. Åk över Österdalälven mot Oslo. Efter ca 700m, sväng vänster mot Bäsna, Arvslindan. Efter 3 km kommer du till en fyrvägskorsning där du svänger höger mot Mockfjärd. Efter ca 6 km kommer du till byn Bröttjärna. Passera byn och åk över ån. Efter ca 200 m sväng höger. Åk in en bit på åkervägen och parkera. Gå sista biten fram till I-tavlan.