Bro över ån.

Alderängarna Naturreservat

Alderängarnas naturreservat ligger alldeles utanför Mora mot Älvdalen. Här väntar ett labyrintiskt område av ängar och vattenvägar med ovanliga djur och växter. En nio kilometer lång vandringsslinga går genom området. Ta vägen från parkeringen på höjden och vandra nedför trappor och stigar till klapperstensstränderna vid älven. Området är också exempel på ett inlandsdelta och har som sådant blivit utpekat som riksintresse.

Boka

Beskrivning

Geologi
Alderängarna ingår i det stora Morafältet som är sammansatt av flera olika sandavlagringar. Här har från istid till nutid två generationer älvar satt sina spår i landskapet. Ett av landets största isranddelta har bildats där Österdalälven idag mynnar ut i Siljansringen, väster om Mora.

När isen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan rann en isälv längs Österdalälvens dalgång, som mynnande ut i en havsvik i Siljansområdets ringformade krater. Enorma mängder sand avsattes och bildade ett av Sveriges största isranddeltan.

Så fort deltat torrlagts genom landhöjningen omformades sandytan av vinden till ett böljande dynfält, Skandinaviens största. Österdalälven har sedan successivt skurit sig djupt ned genom deltat och idag finns en storslagen älvfåra med nutida mindre deltan, breda älvplan, terrasser och bågformade branter.

Flora och fauna:
På älvplanet dominerar idag de fuktiga lövskogar som vuxit upp på den forna slåttermarken och längs vattenbanorna. Den vegetationstyp som särskilt utmärker området är klapperstenstranden, vars motstycke, saknas i Dalarna. Här finns en märklig flora med många sällsynta arter, t ex fjällnejlikan, daggvide och Kung Karls spira. Den rika tillgången på hålträd lockar t ex spillkråka och slaguggla till häckning.

Praktisk information:
På platsen finns rastplats, utedass, eldplats samt rast och vindskydd. Här finns också en 9 km lång vandringsled.