En klippa i bakrunden, framför klippan en grönyta och några byggnader.

Bispbergs Klack

Berget reser sig 315 m över havet, brant över de omkringliggande jordbrukslandskapet. Klacken är på bergets sydvästra sida. I bergsbranterna hackar många fåglelarter och inom reservatet finns en väl bevarad gammelskog. Vid vackert väder kan man från utsiktspunkten urskilja Lugnets hoppbacke i Falun, Kupolen i Borlänge och gruvlavarna i Garpenberg, för att inte tala om torn och kyrkor på närmare håll.

Boka

Beskrivning

Milsvid utsikt över Dalarna
Bispbergs klacks vidunderliga utsikt slås inte av många andra platser i Dalarna. Med sin placering nära Säter och med en kort promenad genom skogen, krävs inga stora strapatser för att nå utsikten som täcker stora delar av södra länet. Från Bispbergs klack kan du till exempel se hoppbackarna i Falun, Kupolen, Borlänge och gruvlavarna i Garpenberg.

Sydväxtberg ger sydlig flora
Bispberget är Dalarnas främsta sydväxtberg. De branta sydostvända klippväggarna lagrar värme över natten och skapar ett gynnsamt klimat. Det har lett till att värmekrävande växter finns här – växter som annars bara finns längre söderut i landet. Sydväxtfloran är den artrikaste i Dalarna och är den enda plats som hyser samtliga ädla lövträd som är typiska för sydväxtberg. I den artrika floran finns flera sällsynta inslag såsom stinknäva, getrams och sötvedel. Två av arterna, stenros och backförgätmigej, har sina enda dalaförekomster här, tillika de nordligaste i landet.

Fåglar häckar här
För Jätteklacken liksom för Griggers klack gäller att områdena har höga värden för häckande fåglar, dels i de otillgängliga stupen, men också tack vare den rika tillgången på hålträd i vissa partier. Vissa av dessa fåglar är störningskänsliga och därför råder klättringsförbud i delar av branterna.

Vägbeskrivning

Från rondellen strax sydost om Säter ta av mot Bispberg. Efter 2 kilometer är det skyltat mot Bispbergs klacks naturreservat. Sväng höger och följ skyltningen i cirka 1,5 kilometer. Naturreservatets parkeringsplats ligger alldeles till höger om vägen.