Fot med stövel i blåbärsriset.

Klamberget - Naturreservat

Att kalla Klamberget för berg är kanske lite att ta i, eftersom det reser sig blott 50 meter över det omgivande myr- och skogslandskapet. Här finns i alla fall en värdefull naturskog och mycket myrmark med många olika djur och växter. Två naturtyper dominerar i detta område – skogar med mest tall samt myrmosaiker, dvs myr och skog blandat. Områdets myrar är helt opåverkade av dikningar. Skogarna är starkt brandpräglade, vilket visar sig i stubbar med spår av upp till sex bränder i områdets centrala delar. Här och var återfinns också rätt mycket lövträd, mest björk men även sälg och rönn. Men även granskogar ingår i sluttningar och på blötare mark.

Boka

Beskrivning

Rikt fågelliv och många mossor och lavar.
Någon regelrätt ornitologisk inventering har inte gjorts men trana, gluttsnäppa, grönbena och skogssnäppa har påträffats vid myrarna. Förutom nämnda myrfåglar finns här en fågelstam som kan förväntas i en naturskog. Tretåig hackspett och tjäder är karaktärsarter. Många intressant artfynd bland lavar, mossor och svampar har också gjort.
Jakt, fiske och övrigt friluftsliv.
Friluftslivet utgörs till största delen av jakt samt bär- och svampplockning. Genom sin närhet till Malungs tätort kan det förväntas att intresset för att besöka området ökar i framtiden. Genom området slingrar sig en gammal färdväg benämnt Brovägen. Den har sin start i Jägra och stigen som är ca 20 km lång går ända fram till sjön Åskaken vid gränsen till Värmland. Man kan dock fortsätta ytterligare ca 15 km och kommer då fram till Klarälvsdalen i Värmland.