Stig genom skog intill sjö sommartid.

Hundhagen Naturreservat

Hundhagen och det intilliggande Millnäset är två landtungor som sticker ut i Insjön. Det ca 110 hektar stora området hyser många olika naturtyper. Området har stort värde för både fauna och flora men även för det rörliga friluftslivet.

Boka

Beskrivning

Hundhagens mest intressanta naturtyp utgörs av ett mosaikartat område av lertäktgropar mer eller mindre igenväxta av starr och flytbladsväxter. Det är omgärdat av en björk/al-skog och olika videarter. Här finns också en ca 3 hektar stor skogsbetesmark. Stranden som omgärdar området är stenig och den dominerande vegetationen utgörs av vide och skvattram.

Kulturhistoriska förhållanden
Redan på 1800-talet förekom en viss tegelproduktion ute på Hundhagen, bl.a. under ledning av en "herr Berggren". Det mesta av leran hämtades då inte från Hundhagen utan fraktades från backarna upp mot Sätergläntan några kilometer bort. Någon gång under 1910-talet etablerade sig den legendariske "Bäck-Daniel" i området.

Ännu i början på 30-talet fanns knappast någon lergrop nere i Hundhagen som då var åkermark. Axel Bergqvist AB drev under några decennier ett mindre hyvleri och sågverk i området. När tegelbruket brann 1938 upphörde "Bäck-Daniel" med verksamheten som övertogs av en firma från Mälardalen. Fram till 1965 framställdes murtegel i Hundhagen. Därefter har mindre träindustrier, en smidesverkstad och bilskrotar verkat till och från i området. Den lövskog som nu åldras i Hundhagen, har till stor del sitt ursprung i 1950-talet. Då upphörde ett intensivt hästbete som pågått i området under ett 20-tal år.

Djurliv
Älg, rådjur, bäver, hermelin och mink är karaktärsarter bland däggdjuren i området. Fågellivet i området utvecklas hela tiden i relation till vegetationens utveckling på land och i vattnet. De vanligast arterna i området är hackspett, trädgårdssångare, rödvingetrast, sävsparv, drillsnäppa, häger och ormvråk. Det är inte sällan som mer sällsynta arter har observerats i området. Bland dessa kan rörhöna, kornknarr och flodsångare nämnas. under flyttfågelsäsongen är jorduggla och blå kärrhök vanliga besökare i området.

Tillgänglighet
Vägarna från Insjön mot Rönnäs och Helgbo passerar området, som därmed kan sägas vara lätt att nå. Ut till Millnäset leder en traktorväg. Skogen på udden består av gles björkskog lätt att ströva i. Delar av Hundhagen däremot, är förbuskade och svårtillgängliga. Eftersom marken är perforerad av lertäktgropar, försvåras framkomligheten ytterligare. Stränderna vid Hundhagen och Millnäset är populära utflyktsmål som det är lätt att ta sig fram till även från land.

Vägbeskrivning

Åk söderut från Leksand på väg 70. Vid Insjön kör mot Rexbo Norra i rondellerna och fortsätt köra på väg 908. Sväng av mot Romma & Rönnäs och sväng sedan vänster och fortsätt tills du är framme vid reservatet.