Björkar och stenar.

Fux-Andersknallarna

Reservatet ligger i Sollerö Socken, sex mil sydväst om Mora. Området är 228 ha. Fux-Andersknallarnas rika, örtdominerade områden kring tjärnar och fuktiga partier avlöser magra tallmarker och rena lövbestånd. Reservatet är ett vackert naturskogsområde med stora lövbestånd som uppkommit efter skogsbränder.

Boka

Beskrivning

Det finns levande tallar med flera brandljud och i stubbar har upp till sex bränder noterats. Här finns flera rödlistade växtarter. Bland annat kan nämnas lunglav, aspgelelav, varglav och violettgrå tagellav. Många rödlistade arter är beroende av skogsbränder och lövbrännor. Träden i den täta lövskogen börjar dö. På och i de murkna stammarna finns det plats för insekter, svampar och lavar som tjänar som föda åt fåglar. Fux-Andersknallarna har stora möjligheter att utvecklas till fina hackspettsmarker.

Bra att veta

  • Sommar
  • Vinter