Mossa på stenar, granar.

Stormyrberget

Reservatet består av Stormyrbergets östbrant samt större delen av Stormyran. En liten bäck rinner nedanför sluttningen och genom Stormyran. Skogen i östsluttningen består av en välväxt granskog. Här finns mycket död ved på marken och många döda, stående träd, s k torrakor. Flera gamla tallar växer i branten. I dessa kan man hitta spår efter ett flertal bränder, s k brandljud.

Boka

Beskrivning

Här växer också ovanligt mycket lövträd, såsom flera grova sälgar, rönnar och aspar I den norra delen av reservatet består skogen av gallringsskog, ungskog, och ett litet hygge
Delar av området har ett bra klimat för
Hänglavar. Dessa kräver hög luftfuktighet och en skog som ej är påverkad av modernt skogsbruk. Här växer bland annat garnlav, skägglav och violettgrå tagellav frodigt.
Rasbranten utgör en tillflyktsort för lodjur.
Myren är opåverkad av dikning, vilket annars är vanligt med de flesta myrar. Den består till största delen av en välvd mosse. Här finns en artrik flora med rikligt med starr-arter; flaskstarr, slidstarr, knagglestarr, dystarr och trådstarr. Man kan även hitta arterna blåtåtel, ängsull, blodrot och slåtterblomma.

Tidigare kulturpåverkan syns i form av spår efter kolmilor. Det finns även en ruin efter en kolarkoja i området.

Vägbeskrivning

Från Rv 70/E16 i Djurås, åk västerut mot Oslo ca 10 km till Mockfjärd. Sväng vänster i rondellen mot centrum. Åk över västerdalälven, fortsätt rakt fram över järnvägen. Vid fyrvägskorsningen sväng vänster och åk 500 m. Håll höger in på grusvägen mot Nyhammar. Fortsätt rakt fram ca 10 km. Sväng höger vid träskylt. Stormyrberget. Följ vägen ca 300 m. På höger sida finns I-tavla.