CBIS 3229053

Engelska parken, Stjärnsund

I Stjärnsund finner du en park i törnrosasömn.

Information

År 1799 påbörjades anläggandet av en engelsk park i anslutning till den formella herrgårdsparken. Den har drag av flera olika stilar: nyklassicism, karolinsk formalism, men framför allt av det romantiska ideal som rådde under senare delen av 1700-talet. Så småningom växer här fram en stor engelsk park med broar, dammar, källa, lusthus och kägelbana. Kanalsystemet är ett bärande inslag i anläggningen. I mitten av 1900-talet börjar parken förfalla och växa igen men ännu idag finns stora delar kvar. Som besökare kan du göra en upplevelserik vandring i parken och upptäcka spår av den gamla parkanläggningen.

Ännu kan man ana hur den en gång sett ut även om ån och kanalerna är igenväxta och gångsystemet delvis försvunnit. Själva sträckningen av parken med mittaxel är alltjämt enligt ursprungligt uppförande med flera snirkliga gångstigar och även körvägar. Trots att många träd försvunnit finns det fortfarande hundraåriga lövträd bevarade i alléer och i parken.