Tät skog med mycket grön mark

Tangeråsen Naturreservat

Naturreservatet Tangeråsen innehåller en 200-årig barrskog med många sällsynta växter och djur. Här finns även en vandringsslinga på 2 km som är markerad med orangemarkeringar och det finns många informationsskyltar efter stigen. Ibland är stigen dåligt upptrampad så håll utkik efter nästa orange markering. Vid slutet av stigen hamnar man vid Tangeråstjärnen. Vägbeskrivningen tar er till starten för vandringsstigen.

Boka

Beskrivning

Information om Tangeråsen från Länsstyrelsen

Barrnaturskogar med lite löv
Stora arealer består av barrnaturskogar, bland annat i nordsluttningen mot Tangeråstjärn, på Digerberget och Rull-Lassåsen. Där har endast enstaka plockhuggning skett under senare decennier. Det finns även inslag av enstaka lövträd som asp, sälg, vårtbjörk och rönn. I östligaste delen av skiftet ligger ett litet område med drygt 200-årig tallskog.

Mängder med hotade arter
Området innehåller en hel del död ved i form av lågor (omkullfallna, döda träd) och torrakor (stående, döda träd). Ett flertal fynd av rödlistade arter och så kallade signalarter i flera olika artgrupper har gjort. Som exempel kan följande nämnas:
- bland kryptogamer (rynkskinn, gränsticka, rosenticka, doftskinn, ullticka, tallticka, violettgrå tagellav, vitgrynig nållav, rörsvepemossa)
- kärlväxter (tolta, knärot, ögonpyrola, grönkulla)
- fåglar (spillkråka och tretåig hackspett)

Typiska nyckelbiotoper
Naturskogspartierna inom det blivande reservatet är mycket skyddsvärda och utgör fina exempel på så kallade nyckelbiotoper i ett i övrigt starkt påverkat skogslandskap. Andra delar av området består av kulturskogar av olika åldrar och beskaffenhet. Området är starkt kuperat och består av dalaporfyr, delvis överlagrad med diabas.

Spår efter bränder och kulturlämningar
Hela området är mer eller mindre brandpåverkat och det finns spår efter 4-5 bränder. Vid bäcken som rinner från Tangeråstjärn finns en kolbotten. Vidare finns det spår av några gamla husgrunder.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet. Undantag gäller även för framförande av snöskoter på markerade leder på snötäckt mark.
- störa eller skada djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m
- skada växande eller döda – stående eller kullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, lavar och vedsvampar

Vägbeskrivning

Från Älvdalens centrum: Kör RV70 söderut mot Mora. Sväng vänster mot Evertsberg via Hagalundsvägen. Efter bron, sväng höger mot Kåtillavägen och följ vägen cirka 700m tills en skylt visar mot Rämma till vänster. Kör hela vägen till Rämma och passera byn. Strax innan vägen delar sig i slutet av byn finns en grusparkering och Tangeråsens Naturreservat skylten sitter på andra sidan vägen.