Stuga på fjället.

Norra Transtrandsfjällen naturreservat

Norra Transtrandsfjällen har länge varit ett populärt friluftsområde. Det ligger i direkt anslutning till de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Området skyddas för friluftslivets skull, men framför allt för de speciella naturvärdena.

Boka

Beskrivning

Naturreservatet består av flera rundade fjälltoppar - Stor-Närfjället, Synddalskläppen, Östra Granfjället och Öjskogsfjället. Topparna består av kalfjäll, men reservatet inbegriper även de skogsklädda branterna nedanför kalfjället. Det är där som de största naturvärdena finns.

Flera fjälleder går genom reservatet. Södra Kungsleden med start vid Högfjällshotellet avviker från Sälenringen vid Närfjällsstugan. Från Tandådalen kommer anslutande leder. Området nyttjas även för bland annat hundspannsturer och skotersafari.

På kalfjället växer en rished med ljung och kråkbär. Floran är fattig med endast ett fåtal typiska fjällarter. I och med att fjällheden har varit betesfredad sedan länge har lavmattorna av renlavar och fjälltagellav vuxit sig kraftiga. En mindre zon av fjällbjörk, bildar vanligen skogsgräns.

Skogarna är väldigt olika, beroende på skillnader i vatten- och näringstillgång. På sluttningarna mot Lill-Närfjällets topplatå växer en gles tallskog. En del av dessa träd har uppnått ansenlig ålder, ca 400 år. Varglav och dvärgbägarlav har påträffats i detta område. Skärfjällets västsluttning har en skog som är påverkad av bränder. Tallar med märken från upp till tre bränder i stammen förekommer.

I vissa branta fjällsluttningar kan laviner fungera som en naturlig störning av fjällskogen. Någon gång kan detta ske i ganska stor skala, som i Synddalen där en lavin i början av 1950-talet skapade en ca 10 hektar stor lucka i skogen. Andra störningar som kan få ganska stor omfattning i fjällskogen, och om man ofta ser spår av, är snöbrott och isbränna.

Inom naturreservatet finns flera fäbodar. Området har brukats flitigt i äldre tider. Fäbodarna är idag mer eller mindre förfallna. I och med sluttningarnas ofta frodiga växtlighet var slåtter- och betesbruket av stort värde. Åtskilliga spår minner fortfarande om detta, bl.a. i form av gamla hässjerester och hölador. Fäbodbruket har även lämnat långlivade spår efter sig i form av trädristningar. Dessa kan påträffas här och var längs stigar eller på ställen som utnyttjades vid vallning och slåtter. Sedan 2003 har fäbodbruket vid Öjskogsfjällstäkten glädjande återupptagits. Här gick under 2007 inte mindre än 41 nötkreatur. Även vid Källfjällets fäbodar strax utanför reservatet finns numera kreatur.

Naturreservatet är beläget i norra delen av Sälenfjällen, norr om Hundfjället och Tandådalen, ca 15 km nordväst om Sälen by.