CBIS 6070310
Visa på karta

Svartgessi

Naturreservat & Natura 2000.

Information

Är belägen väster om Gryveldammen, på Svargessiåsen. I norra delen domineras av myrmark, här ligger även Svartgessitjärnen, vars stränder kantas av gungfly. Skogen består av tallar omkring 400 år, men även yngre skog och stort inslag av torrakor finns i området. Naturskogen har uppkommit efter skogsbränder, vilket gett en stor artrikedom som är beroende av död ved.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.

Faciliteter och service

  • Sommar