CBIS 305919

Sturvål

Sturvål har troligen fått sitt namn från "stor våle" dvs stor eld. Den nordvästra delen av området visar tydliga tecken på att ha brukats på något sätt. Där finns gammal inägomark som troligen har använts till bete eller slåtter. Området har sedan lämnats att växa igen.

Beskrivning

Området består idag till största delen av bördig granskog, med fuktigare delar mot norr.
Det mest utmärkande med området är den stora mängden död ved. Området är delvis svårframkomligt pga. mängden liggande träd
Det finns en hel del grova aspar och tallar i området.
Områdets största tillgång är den rika vedsvampsfloran. Här finns bland annat de ovanliga arterna stjärntagging, ullticka och rynkskinn. Bland lavarterna kan violettgrå tagellav och lunglav nämnas.