Skylt i trä med texten Rottnebyskogen naturreservat, äldre skog i bakgrunden.

Rottnebyskogen naturreservat

Naturreservat med sköna stigar i gammal tallskog och härlig utsikt över sjöarna Runn och Hosjön.

Boka

Beskrivning

Ta gärna med matsäck och avnjut den vid någon av de tre rastplatserna. Många människor tycker om att ströva, promenera och leka i Rottnebyskogen.

Skogen de möter är gammal, i några områden mer än 200 år. Under senare delen av 1990-talet hotades området av avverkning men genom ett starkt opinionsarbete har skogen skyddats för framtiden. Det naturreservat som skapats är till både för dig som besökare och för de djur och växter som behöver den här typen av gammal skog.

Den gamla tallskogen
Genom anpassning till naturens variationer har växter och djur utvecklat olika egenskaper för att överleva i konkurrens med andra arter. Tall som är det dominerande trädslaget i Rottnebyskogen klarar sig bäst på lite torrare, magrare mark. Den typen av skog har genom tiderna ofta brunnit och består av många döda och döende träd. Skogen i Rottneby har inte brunnit på länge och ser därför lite annorlunda ut än en naturlig, oskött skog. Nu när skogen ska få utvecklas fritt ökar mängden död ved. Många arter som lever på och i veden kommer att trivas bättre och den biologiska mångfalden ökar. Skogen blir med tiden mer lik en naturlig tallskog.

Den yngre skogen
Den yngre tallskogen i områdets norra del växer tillsammans med gamla, grova tallar. Den liknar till viss del den skog som brunnit. För att gynna de äldre tallarna kommer vissa yngre tallar att tas bort. Arter som är anpassade till grova och solbelysta tallar får då bättre förhållanden. På en stor del av naturreservatet är den yngre tallskogen uppblandad med lövträd som björk och asp. På sikt ska skogen bli mer varierad med träd i olika ålder och betydligt fler lövträd. Då förbättras möjligheten för flera arter att leva i Rottnebyskogen.

Ängen
I södra delen av området finns ett öppet område med underbar utsikt över Runn och Hosjön. Här har tidigare varit åkermark där olika grödor odlats. Nu ska marken istället få utvecklas till en äng. Genom att marken slås varje år får många blommor bättre förutsättningar att överleva och blomprakten ökar. Njut gärna av den fina utsikten från rastbordet. Här smakar fikat särskilt bra!

Historia
Skogen har länge tillhört bergsmansgården Rottneby som har anor ända från 1400-talet. Hela området påverkades starkt av den tidigare driften i Falu koppargruva. Stora mängder ved behövdes för att få olika processer att fungera och gamla grova träd saknades helt i Faluns omgivningar. De gamla träd du möter i Rottnebyskogen har grott under senare delen av 1700-talet och är den första generationen skog efter den långa gruvepoken. Gården ägdes från 1880 till 1997 av familjen Nisser. Trots att de tidigare generationerna Nisser verkade i skogsnäringen avverkades aldrig de områden med gammal skog som nu ingår i Rottnebyskogen.

Vägbeskrivning

Rottnebyskogen ligger väster om Hosjön. 5 km öster Falun. Sväng av mot "Rottneby" efter RV 80. Parkera på anvisad plats.