Flygbild över Rogens Naturreservat

Rogen

Låga fjäll, storblockiga höjdryggar, uråldriga lavbehängda tallar och en labyrint av sjöar, uddar, holmar och öar. Rogen kan ibland vara svårt att vandra i, men är ett eldorado för paddling.

Boka

Beskrivning

Rogens naturreservat visar upp ett mycket speciellt och fascinerande landskap som inte liknar något annat. Reservatet bildades 1976 för att bevara detta unika lågfjällsområde.

När landisens tjocka istäcke gled fram över landet skrapade det med sig allt i sin väg. När det slutligen smälte lämnades jord, sten och block och vid iskanten sköts höga ryggar ihop av isen. De långa vindlande ryggarna är cirka 300 meter breda, flera kilometer långa, 30-40 meter höga och bildar ett säreget mönster i landskapet. Rogenmoränen dominerar helt i Rogens lägre partier och är särskilt framträdande norr om sjön Rogen samt i dalgången mellan Rödfjället och Bratteriet.

Rogens högsta fjälltopp är Brattriet på 1276 meter över havet, medan övriga toppar ligger mellan 1000 - 1200 meter över havet. Berggrunden består mestadels av en grå till lilafärgad fältspatförande sandsten, vilken är svårvittrad och gör området näringsfattigt. Därför finns här bara växter som klarar av lågt näringsinnehåll i jorden. På några ställen, till exempel vid Käringsjövallen, finns det kalkförande sandsten vilket ger upphov till rikare vegetation lokalt. Kring Övre Mysklan finns en mycket vacker bergart med stora rosa fältspatögon i en gröngrå mellanmassa. Den kallas Tännäsögongnejs och är Härjedalens landskapssten.

Rogenområdet med sina många och ofta flera hundra år gamla torrfuror, är en av få platser där varglav förekommer. Förr användes den giftiga varglaven för att ta död på vargar, därav dess namn. Varglaven lyser i gulgrön neon från gamla stubbar och torrakor. Den växter endast på gammalt och obehandlat trä.

Den sparsamma växtligheten gör också att djurlivet är förhållandevis artfattigt, men området är viktigt för flera hotade djurarter. Tre av de stora rovdjuren, björn, järv och lo, finns här. Utter förekommer vid ett par vattendrag och har med lite tur kan man få se kungsörn och fjällvråk sväva över landskapet. Dessutom kommer landets enda myskoxstam på besök varje vinter!

På många av de nuvarande rastplatserna finns lämningar av boplatser och gravar, från stenåldern och fram till nutid. Stenåldersmänniskan valde en boplats med gynnsamt läge, medan nutidsmänniskan njuter av sin matsäck på en trivsam rastplats. Det är nog ingen slump att det blivit på samma ställen.

I hela området finns spår av samiskt liv och arbete, allt från lämningar av den tidigaste fångskulturen till dagens renskötsel. Hittills känner man till flera olika typer av kulturlämningar i området, till exempel flera fångstgropssystem, stenåldersboplatser och samevisten, men det är osäkert hur stor andel som är av samiskt ursprung.Tännäs och Idre samebyar bedriver renskötsel i området under större delen av året. Det är viktigt att visa hänsyn och inte skrämma renarna. Renarna är speciellt känsliga för störning vid kalvningen i maj och när de flyttas vid kalvmärkningen i juli.

Sjöarna och vattendragen hyser en rik fiskfauna, med öring, röding, harr, sik, abborre, gädda och lake i varierad sammansättning mellan vattendragen. Näst Storsjön i Jämtland är Rogen den sjö i länet där mest fångster tas upp.

Friluftsliv i ett 2100 km2 stort område
I området finns flera sommar- och vinterleder. I anslutning till lederna ligger STF:s stugor Rogenstugan och Skedbrostugan, flera iordningställda rastplatser finns också.
Rogens naturreservat ingår i ett mer än 2000 km2 stort naturskyddat område i gränstrakterna mellan Sverige och Norge.

Bra att veta

  • Sommar
  • Vinter