Svartvit tavla med en tjäder på

Nysäterns Naturreservat

Reservatet, som är 14 hektar stort, består huvudsakligen av olikåldrig tallnaturskog. På fuktigare partier dominerar gran. De äldsta träden är omkring 350 år gamla och på dem finns spår efter skogsbränder. Tjädern är vanlig här.

Boka

Beskrivning

Vid några fuktiga stråk längs en bäck i östra delen av området är gran det dominerande trädslaget. Vegetationen här är mer örtrik. Terrängen i området sluttar svagt åt nordost och berggrunden består av dalasandsten med ett täcke av morän. I reservatet finns spår av avverkningar. Bland annat utfördes en mindre huggning i början av 1920-talet. Skogsbilvägen i nordost är reservatsgräns.