CBIS 910119
Visa på karta

Tangeråsen

Är ett variationsrikt naturrservat, från kalhyggen till 200 årig gammal barrskog. Här trivs många olika arter och mycket är naturliga skogar med inslag av asp, sälg, vårtbjörk och rönn.

Information

Då det finns en hel del död ved och torrakor, så finns det mängder av hotade arter både fåglar, kärlväxter och kryptogamer (ex mossor, svampar m.m) och därför har denna skog blivit naturreservat. Området är annars kuperat och består av dalaporfyr och ett övre lager av diabas. Det finns möjlighet att se spår efter äldre bränder som härjat, om man följer bäcken som rniner från Tangeråstjärn så hittar man en kolbotten och det finns även spår av gamla husgrunder.

Inom reservatet är det inte tillåtet att...
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet. Undantag gäller även för framförande av snöskoter på markerade leder på snötäckt mark.
- störa eller skada djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m
- skada växande eller döda – stående eller kullfallna – träd och buskar, gräva upp eller plocka blommor, mossor, lavar och vedsvampar

Faciliteter och service

  • Sommar