Ledskylt vid Malingsbo-Kloten.

Malingsbo-Kloten


Gamla bruksmarker

Malingsbo by har sitt ursprung i ett järnbruk anlagt på 1620-talet. Bruksdriften lades ner 1891 men mer än fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och, framför allt, skogsbruk, har satt sin prägel på områdets vegetation och bebyggelse. Av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar återstår endast enstaka byggnader, ruiner och andra lämningar. Barrskogslandskapets dominans bryts här och där av öppningar i skogen, där småskaligt jordbruk ännu bedrivs.

Friluftsliv både vinter och sommar

Genom sina naturförhållanden och sitt läge nära Mälardalen har Malingsbo-Klotenområdet stort värde för friluftslivet. Här finns cykel- och vandringsleder och fina vatten för fiske och paddling har gjort Malingsbo till ett mycket populärt område. Malingsbo-Kloten har varit ett populärt friluftsområde sedan 1970-talet. Upptäck stora obebyggda, men lättillgängliga skogsområden med sjöar och vattendrag och en lång vinterperiod med säker snötillgång. Området har dessutom ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, kanotvatten och vandringsleder.

Natur

Reservatet är ett höglänt och kuperat barrskogsområde, beläget i de centrala delarna av Bergslagen. Området är rikt på sjöar och tjärnar och här finns också mindre myrområden. Den näringsfattiga urberggrunden sätter sin prägel på vegetationen, som till övervägande delen utgörs av barrskog. Här finns även många av landets mest intressanta vattenlandskap med både flodpärlmussla och naturligt reproducerande röding. Malingsbo-Kloten skyddades ursprungligen som ett naturvårdsområde, men genom övergångsbestämmelser i miljöbalken är området sedan år 1999 naturreservat. Området består av flera tusen hektar skogsmark, sjöar och myrar i sydvästra delen av Smedjebackens kommun. Området fortsätter även i Örebro och Västmanlands län.

Boende & aktiviteter

Valda filter