Man som sitter på en klipphäll med utsikt.

Lybergsgnupen Naturreservat

Lyberget kan beskrivas som ett platåberg med brant avslutning i öster. Härifrån har man en fantastisk utsikt över det ca 200 meter lägre ned liggande och flacka landskapet. Platån är myrlänt och hyser skog som har karaktären av fjällgranskog med höga botaniska värden i de norra och östra delarna.

Beskrivning

Kärkväxfloran är artrik med för Dalarna mycket sällsynta inslag som skogssvingel, myskmadra, hässleklocka och gulplister. Den utrotningshotade granskogslaven långskägg uppträder i den gamla långsamväxande granskogen, liksom den för landet nyfunna storporiga brandtickan.
Från Lybergets och Öjs-Lybergets fäbodar leder markerade stigar in i reservatet till Lybergsgnupen. Det skyddade området är 219 ha.