Vy över Lillådalen, höstliga färger på björkar och granar

Lillådalen

Lillådalens naturreservat tar i norr sin början vid Erik-Knutsåsen som är den 859 m.ö.h höga höjden intill vägen Mörkret-Gördalen. Här finns ett utsiktstorn som ger en magnifik utblick över fjällandskapet i västra Särna. Härifrån syns även reservatets fortsättning söderut längs sluttningen vid Lillådalen och Östra Hållan. Reservatet bildar en länk mellan Fulufjällets nationalpark i söder och Drevfjällets naturreservat i norr.

Boka

Beskrivning

Vegetation
Myrmarken Avundskölen och dess förlängning norrut bildar ett stort, orört våtmarksområde som inramas av talltorrakor och gammelskog. Myrarna är varierade både vad gäller våthetsgrad och näringstillgång. Merparten är fattiga fastmattemyrar med sparsam växtlighet, men i anslutning till diabas vid Erik-Knutsåsen finns rikkärr med bl.a. björnbrodd och ängsvädd.
Magra fjällbjörkskogar dominerar höjdlägena och övergår diffust i björkblandad barrskog på lägre nivåer. Tallskog överväger, särskilt på de många torra moränkullarna. Intill bäckar och i vissa stråk med översilning, särskilt i anslutning till diabasberggrunden, växer granskog. Denna är mestadels av blåbärstyp, men ställvis betydligt rikare med örtflora i fältskiktet.
Av särskilt intresse i skogsmarken är de bäckar som skurit ganska djupa raviner och där man finner en rik flora och bl.a. en mycket värdefull moss- och lavflora. Vidare finns smala glacifluviala erosionsrännor med speciella förutsättningar för växtligheten. Växt- och djurlivet är annars i stort detsamma som i angränsande Fulufjällets nationalpark. Fulubågan håller öring och lake, Slättåstjärn röding och något öring.

Berggrund och vatten
Berggrunden utgörs av dalasandsten som är genomskuren av ett ca 18 meter tjockt lager av Öjediabas. Diabaslagret löper nordsydligt längs hela sluttningen. Området uppvisar till skillnad från övriga Fulufjället inga uppseendeväckande geomorfologiska former. Ställvis är dock moränen av starkt kuperad dödiskaraktär i de lägre delarna av dalgången.
Endast två sjöar finns i området, den lilla Granåstjärnen samt den ca 21 ha stora Slättåstjärnen. Från dessa rinner Skärdalsbäcken som växer till Lillån och slutligen Görälven på sin färd söderut. De norra delarna avrinner genom Bellebäcken till Fulubågan och Fulan. I sluttningen i söder finns några mindre bäckar: Görankällan och Sågbäcken som rinner ned till Görälven.

Bra att veta

  • Sommar
  • Vinter