CBIS 1293431
Visa på karta

Långsjöblick

Reservatet är starkt påverkad av skogsbränder.

Information

I gamla stubbar kan man hitta spår av upp till sex bränder. Här finns mest barrskog och toppen av berget har en fjällhedsliknande vegetation, men skogen håller på att ta över.

Vegetationen i området består av omväxlande tall och granskog med inslag av björk. Bergets topp är en fjäll-liknande hed och berggrunden består av bredvallsporfyr och syenit.
Förekomsten av ripbär, en fjällhedsväxt, talar för att bergets hjässa en gång har varit fritt från skog. När området bildades 1952 klassades 50 hektar på toppen som fjällmark.

Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg. Hela området är starkt brandpåverkat. Som mest har spår av sex bränder kunnat urskiljas.
En del av området är, liksom bergets hjässa, helt opåverkat av skogsbruk. Det är en 10-20 ha stor tallskog med 300-400 årig tall och stora mängder död ved i form av torrakor och lågor. Skogen är i övrigt måttligt påverkad av dimensionsavverkningar fram till 1920. Därefter har inget uttag gjorts.

Faciliteter och service

  • Sommar