CBIS 2305460
Visa på karta

Kullbodåsen

Reservatet består av gammal, klen tallskog på näringsfattig mark.

Information

En tall med enbart 7 cm i brösthöjdsdiameter är åldersbestämd till 130 år! Området är beläget på Kullbodåsens östsluttning mot Österdalälven. Berggrunden består av bredvallsporfyr och jordarten är blockfattig morän. En torraka har spår efter sex bränder medan levande tall som mest har tre bränder invallade. De många bränderna har förmodligen utarmat marken vilketlett till den svaga tillväxten. Skogen är föga påverkad av skogsbruk. De enda huggningar somförekommit i området är uttag av vindfällda träd.

Faciliteter och service

  • Sommar