brandljud.gif

Karmoråsen Urskogsreservat

Karmoråsen är ett skogsreservat med huvudsakligen tallskog, längs Karmorbäcken dominerar gran. Träden är mycket gamla, många mellan 400-500 år. Flera skogsbränder har satt sina spår i området och skogen karaktäriseras av gamla träd, torrakor och lågor.

Beskrivning

I reservatet finns därigenom flera sällsynta arter av lavar och svampar. Brandljuden är vanliga på tallarna i Karmoråsen. Området, som är ett skogsreservatet på ca 300 ha, ligger i en nordsluttning, västsydväst om Idre. Terrängen är mycket blockrik och berggrunden består av dalasandsten. Karmortjärnsbäcken rinner genom reservatet och i norra delen av området finns några mindre gölar. Skogen är starkt påverkad av brand, sår av bränder, så kallade brandljud, och kolrester vittnar om ett flertal bränder. Genom att räkna årsringar i träd med brandljud har man kunnat datera en brand till mitten av 1600-talet. Karmoråsen är i stort sett opåverkad av skogsbruk, viss plockhuggning har förekommit i norra delen av området. I övrigt finns inga eller få spår efter avverkning. Karmoråsen har även på grund av sin storlek höga värden som reservat, eftersom många känsliga arter kräver större sammanhängande områden för att klara sin överlevnad. Ändamålet med reservatet är att skydda ett naturskogsartat område med dess flora och fauna och naturliga successioner. Ändamålet är även att - inom ramen för detta mål - ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orördnatur.

Fakta

  • Sommar