Kargt naturreservat med moln på himlen

Gummas Naturreservat

Ett naturskönt skogsreservat.

Boka

Beskrivning

Det ligger som en hylla nedanför Havstjärnheden och får därifrån rikligt med vattentillförsel, vilket leder till en rik flora med bland annat Kung Karls spira, trolldruva och hässlebrodd. Området, som ligger inom Dalarnas sandstensområde, präglas av en naturskogsartad barrblandskog med inslag av björk och stor tillgång på död ved. Många hotade växt- och djurarter är knutna till naturskogar. För att kunna bevara den biologiska mångfalden i skogslandskapet är det därför viktigt att skydda skogar med naturskogsprägel. Karaktäristiskt för området är ett stort antal sänkor i marken, så kallade lokar. De vattenfylls under snösmältningen, men torkar ut under sommaren. Tydliga märken på omgivande träd visar att vattendjupet kan uppgå till ett par meter. Kring lokarna växer företrädesvis storvuxen gran. De högsta granarna är omkring 36 meter höga. En mindre bilväg skär genom södra delen av reservatet och grova granstubbar vittnar om avverkning, men huggningen har varit måttlig och området har sammantaget ändå ett stort naturskogsvärde.