En myrtall i ett Naturreservat med ett berg i bakgrunden

Veksjömyr naturreservat

De vidsträckta våtmarkerna inom Veksjömyr är helt orörda och byggs upp av en stor variation av olika våtmarkstyper.

Boka

Beskrivning

Skogarna i är i många delar av hög ålder med ringa och försvinnande spår av skogsbruk. Merparten utgörs av tallskog med inslag av mycket gamla träd. I myrkanter och längs vattendrag växer en vacker granskog med mycket hänglavar på träden. Den ovanliga varglaven växer på gamla torra stubbar på myrarna.
Djurlivet omfattar nordligt förekommande arter med sällsynta inslag. Särskilt rik är fågellivet på myrarna.
Området är variationsrikt både vad gäller trädens trädslagsblandning, åldersfördelning och dimensioner. Det finns bitvis mycket död ved i olika storlek och nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för en stor artrikedom både bland växter och djur.
Skyddet av skogen i Veksjömyrs naturreservat är därför ett led i bevarandet av den biologiska mångfalden i länet.

Kulturhistoriska värden
Två fornlämningar i form av fångstgropar och en blästplats finns dokumenterade från områdets södra del. Området har under självhushållningsepoken nyttjats på sedvanligt vis genom fäboddrift och myrslåtter. Talrika spår efter forna tiders dimensionshuggningar påträffas.

Friluftsliv
Veksjömyr kan erbjuda besökaren en fin upplevelse av stormyrens skönhetsvärden, förstärkt av sjöarna och de talrika småvattnen. Gammelskogen på tallåsarna eller gransumpskogen längs vattendragen bidrar till den vildmarksbetonade inramningen. Fiske och jakt kan utövas i en tilltalande vildmarksmiljö.
Lissbäckskojan är en eldpallkoja som står öppen för allmänheten och sköts av Särna-Idre Besparingsskog (Besparingen). Vid Djuptjärnen finns en iordningställd rastplats med en slogbod som sköts av Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening. Här finns även en parkeringsyta intill vägen. En enkel bro leder över Lemmuvadet och sköts av Besparingsskogen. Utöver detta saknas anläggningar för friluftslivet.

Reservatet ligger ca 12 km rakt söder om Idre.