Solnedgång över skog och vatten.

Stora Almsjön

Den historiska skogskartan från 1800-talets mitt över Lima socken visar att området även då täcktes av skog. Det är troligt att det bedrivits någon form av skogsbruk i området.

Boka

Beskrivning

Idag är jakt den enda formen av markanvändning som förekommer i området. Området omfattar en mosaik av flera naturtyper. Blåbärsgranskog är den dominerade naturtypen. En bäck med örtrik vegetation öster om vägen, några mindre hällmarksområden, ett större myrområde i söder och flera mindre myrområden finns insprängda i blåbärsgranskogen.