Vattenfall med grönska omkring.

Resjövallen

I anslutning till bäcken som flyter genom området, finns en gammal barrskog. Den har avsevärt bidragit till den rika artförekomst som området uppvisar.

Boka

Beskrivning

Detta tillsammans med att området tidigare ofta har brunnit, medför höga skogbiologiska värden. I skogen finns omkullfallna, ruttnande träd, så kallade lågor och en hel del brandstubbar. Båda dessa olika former av före detta levande träd, hyser en rad känsliga och krävande arter.