En liten bäck.

Gråthålet

Reservatet har sina största värden i den ca 400 meter långa bäckravin som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom området. Ravinen är ca 50 meter bred och 25m djup. Där växer en sumgranskog av brandrefugiekaraktär, vilket betyder att fuktigheten har gjort att bränder som härjat i närheten aldrig eller sällan nått hit. Mängden död ved är stor nere i ravinen och spår efter den tretåiga hackspetten finns.

Boka

Beskrivning

På både sidor om ravinen växer det tallskog, med en del stora tallar. I området finns även små myrar, kring vilka det växer ovanligt mycket klibbal.
Många arter gynnas av den speciella miljön i området. I ravinen trivs olika mossor och lavar, som kräver hög fuktighet och skydd från vind och sol. Tack vare att området har mycket död ved finns en rik vedsvampsflora. Bland annat finns de ovanliga arterna stjärntaggning och ullticka. Även insektsfaunan gynnas av mycket död ved, liksom de fåglar som lever av insekterna i veden.
De storväxta träden i området är perfekta för rovfåglar att bygga bo i.

Vägbeskrivning

Från korsningen Rv 70/E16 i Djurås Åk över Österdalvälven mot Oslo ca 700 m och sväng höger mot Östtjärna. Åk ca 4 km förbi byarna Näset och Östtjärna, efter en lång raksträcka kommer det en brant nerförsbacke. Nu kan du se flottbron på höger sida. Åk rakt fram mot Västerfors, följ vägen ca 4 km. Efter skylten Västerfors sväng direkt vänster (skylt mot bystugan) Åk ca 200 m, sväng vänster mot Högberget. Fortsätt ca 12 km på skogsbilvägen. Sväng höger vid skylt Gråthålet. Åk ca 1,5 km, ta av åt vänster skyltat Gråthålet. Efter ca 200 m finns informationsskylten och strövstigen som leder dig in i reservatet.