Naturreservat med många glesa träd

Floj Naturreservat

Här kan du vandra i en gles och vacker tallskog. Svärtade träd är tecken på bränder som härjat här - vilket är bra för alla växter och djur som gynnas av skogsbrand. Besök även den vackra fäboden Floj strax utanför området.

Boka

Beskrivning

Tuffa förhållanden för tåliga tallar. Flojs naturreservat beläget några mil utanför Älvdalen finner man en mager, lågvuxen och starkt brandpräglad tallskog som hyser klena, men mycket gamla träd. Många brandhärjade stubbar och torrakor gör detta till en skyddsvärd miljö, då brandhärjade miljöer är något som blir allt ovanligare i svensk natur. Idag släcks de naturliga bränderna för det mesta omgående, vilket missgynnar arter som under miljoner av år har anpassat sig till att det då och då brinner i skogen. Därför är ett av länsstyrelsens mål med Flojs naturreservat att delar av arealen ska brännas i naturvårdssyfte. I reservatet finner man även en betydande andel skyddsvärd våtmark.
Värdefulla arter som hittats i området är dvärgbägarlav, skovellav och violettgrå tagellav.
Fäbod med höga värden
Området ligger i nära anslutning till fäboden Floj, varifrån det utgår en markerad led genom reservatet. Floj finns med i Länsstyrelsen Dalarnas ängs- och betesmarksinventering från 1993 där området bland annat beskrivs så här: "Fäboden äger en ödslig skönhet av stora mått." Idag bedrivs inget aktivt fäbodbruk.