Svensk Besöksnäring


Varje år växer besöksnäringen och besöksnäringens betydelse för svensk ekonomi fortsätter att öka.  I Sverige ökade turismens totala omsättning med 19 miljarder kronor eller 6 procent till 337 miljarder kronor under 2018. Turismens exportvärde, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, ökade med 10 miljarder kronor eller 7,6 procent.


Fortsatt god tillväxt för turismen i Sverige

2018 blev ett bra år för turismen i Sverige. Den dominerande utvecklingen för turism och besöksnäring i Sverige är en fortsatt stark tillväxt av utländska besökare och en fortsatt ökning av framför allt privatresandet. 

Sysselsättningen fortsätter att öka i linje med sysselsättningstillväxten för svensk ekonomi som helhet och omkring 3 000 nya jobb skapades inom turism och besöksnäring i Sverige under 2018. 

Den samlade konsumtionen från utländska besökare i Sverige, turismens exportvärde, uppgick år 2018 till 144 miljarder kronor, en ökning med knappt 8 procent jämfört med året innan. Sveriges totala export ökade under samma period med drygt 8 procent. Av turisternas totala konsumtionsutgifter på 337 miljarder stod utländska besökare för 43 procent.

Även om de befolkningsrika storstadsområdena hade de största turismvolymerna så är betydelsen av turismen stor på många fler håll i landet. Inkvarteringsstatistiken visar varierande säsongsmönster där olika platser lockar besökare under olika årstider. Dalarna hade under 2018 störst turismvolymer utanför storstäderna med totalt  5,1 miljoner gästnätter. 

Sveriges exportstrategi är utvecklad i nära samverkan med näringslivet. I strategin pekar regeringen på de utmaningar som svensk export står inför med konkreta insatser, bland annat för besöksnäringen. Läs Sveriges exportstrategi här

Några viktiga aktörer inom Svensk besöksnäring är:

Tillväxtverket

Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turiststatistiken. Statistiken skapar en bas för kunskapsutveckling och för möjligheterna att ge en korrekt bild av turismens effekter och utveckling till politiker, myndigheter och näringsliv. Statistik ska också finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning.

Svensk Turism

Svensk Turism AB hanterar den svenska besöksnäringens ägarandel i VisitSweden och har som primäruppgift att ansvara för ägarfrågor tillsammans med den andra ägaren, staten.
Sommaren 2010 lanserade Svensk Turism i samarbete med en rad andra av besöksnäringens nyckelaktörer Nationell strategi – hållbar utveckling för företag och destinationer i svensk besöksnäring. Hösten 2010 påbörjades uppföljnings- och implementeringsarbetet av den nationella strategin.

Visita

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar mer än 4 600 medlemsföretag med över 6 500 verksamheter, främst hotell, restauranger, caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferensanläggningar, spa, campingföretag, vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, turist- och eventföretag.

Visit Sweden

Besöksnäringen i Sverige växer och värdet av utländska resenärers konsumtion i Sverige ökar snabbare än den inhemska turismen. En ökning av utländska turister som bor, upplever, reser och shoppar ger större intäkter till Sverige. 

Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt. Här hittar du allt du behöver för att vara med och stärka Sveriges position som resmål.

SCR Svensk Camping

SCR Svensk Camping är branschorganisation för Sveriges camping- och stugföretagare. De har 400 medlemmar över hela Sverige som tillsammans tar emot mer än 1 miljon gäster.
scr.se

SLAO

Svenska Skidanläggningars Organisation är sedan 1978 skidanläggningarnas bransch- och intresseorganisation. slao.se