Dalarna – mot en hållbar destination


Vi är övertygade om att framtidens resenärer kommer att söka sig till de regioner, destinationer och företag som arbetar aktivt med hållbarhet. Vi driver därför arbetet mot att Dalarna ska vara en hållbar destination utifrån samtliga tre aspekter – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.


Det handlar om att upplevelseproduktion inte tär på resurser i form av miljö och kulturhistoria, att vara långsiktigt lönsamma och att Dalarnas besöksnäring tillsammans med kommunerna bidrar till en hållbar samhällsutveckling och en bättre plats att leva, verka och bo på.

Hållbarhet finns därför med i allt vi gör. Vi stöttar besöksnäringsföretagen i deras hållbarhetsarbete genom bland annat analys och kompetensutveckling. I utvecklingen av Dalarnas reseanledningar är hållbarhetsaspekten självklar och i det ständigt pågående samarbetet med Dalarnas 15 kommuner belyser vi och försöker påverka utvecklingen av de hållbarhetskriterier som är relaterade till besöksnäringen.

Genom att erbjuda företagen inom besöksnäringen analys och kompetensutveckling arbetar vi samtidigt på andra plattformar; internationellt, nationellt, regionalt och på kommunnivå. Genom att ge företagen de bästa förutsättningar att utvecklas på ett hållbart sätt och därigenom få fler hållbara företag i Dalarna så kan vi styra mot en mer hållbar besöksnäring.

The Global Sustainable Tourism Council – GSTC

Visit Dalarna har valt att arbeta med en metodik – GSTC – som harmoniserar med Agenda 2030. GSTC:s kriterier används av destinationer i hela världen med för att stärka besöksnäringens bidrag till en mer hållbar värld. De konkretiserar vad det innebär på såväl destinations- som på verksamhetsnivå. Ett aktivt processlett arbete med dessa kriterier gör att besöksnäringen bidrar till att respektive kommun kan uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen. Kriterierna omfattas av samtliga hållbarhetsaspekter, social och ekonomisk hållbarhet, natur, kultur och miljö. 

Illustration med mobiltelefoner som visar appen TheWay2Go.


Företagsanalys

Appen TheWay2Go är ett digitalt verktyg som vill inspirera och hjälpa företag inom besöksnäringen att kartlägga och ge en bild av det hållbarhetsarbete som görs. Utifrån nuläget får man sedan tips om vad man kan göra för att förbättra arbetet. 

Ladda ner TheWay2Go för Android

Ladda ner TheWay2Go för iPhone

Efter att ha genomgått kartläggningen med TheWay2Go är det sedan möjligt att få hjälp med en fördjupad hållbarhetsanalys av företagets hållbarhetsarbete. I analysen ingår en rapport med åtgärdsförslag, mallar för bland annat hållbarhetspolicy och miljöplan samt underlag för genomförande av åtgärder enligt en hållbarhetsplan, kvalitetsmärkning och/eller certifiering som exempelvis Green Key eller Natures Best.

Vill du boka en företagsanalys eller höra mer om hur den går till?

Kontakta Caroline Staaf: caroline.staaf@visitdalarna.se

Hållbarhetsanalys i region och kommuner

Det pågår ett hållbarhetsarbete på många plan. Vår uppgift är att belysa och på olika sätt försöka påverka de aktiviteter som är viktiga för besöksnäringen. Här arbetar vi bland annat med förstudier och rundabordssamtal tillsammans med företrädare för region, kommun, företag och föreningar. Arbetet mynnar ut i en rapport med nulägesanalys och åtgärdsförslag som på olika sätt sedan ligger till grund för vårt samverkansarbete med både kommuner, Länsstyrelsen och Region Dalarna. 

Visit Dalarnas pågående arbete

Förutom att vi arbetar för att Dalarna ska bli en hållbar destination ur ett besökarperspektiv, har vi även arbetat fram en hållbarhetspolicy och en miljöplan för vårt interna arbete. En hållbarhetsplan för destinationen beräknas vara klar under 2022.

Visit Dalarnas Hållbarhetspolicy

Visit Dalarnas Miljöplan

Vill du veta mer om Visit Dalarnas arbete för en hållbar destination?

Kontakta Caroline Staaf, hållbarhetsansvarig projektledare:
caroline.staaf@visitdalarna.se