Skärmdump från den digitala enkätundersökningen.

Företagens svar tydliga: ”Vi klarar oss max 6 månader”

Svaren från företagarna i den enkätundersökning som genomfördes under Up to Date är tydlig. En majoritet av dem ser inte att de kan driva sin verksamhet vidare mer än 6 månader, på grund av rådande restriktioner. Många har redan stängt sin verksamhet, andra söker nya uppdrag och försöker hitta sätt att ställa om, men det kostar tid och pengar som i nuläget inte finns. Behovet av besked, omställningsstöd och korttidspermitteringar är stort.


I samband med Up to Date Digital fanns möjligheten att svara på en enkät på tema ”Vilka utmaningar står du som företagare inför under rådande pandemi?” Totalt 26 företagare svarade och gav sin syn på nuläget och vilka behov de ser för sig och sin verksamhet.

På frågan hur de nya rekommendationerna från FHM (16/11) påverkat försäljnings- och bokningsläge, uppgav majoriteten att de påverkats i stor utsträckning.

På frågan ”På vilka övriga sätt har det rådande läget påverkat din verksamhet?” var det tydligt att ett svikande kundunderlag med inga eller färre kunder/besökare varit ett faktum för många företagare sedan pandemin slog till. Vissa har även behövt stänga sin verksamhet helt och hållet. Även ökade kostnader i samband med krav på omställning nämns, liksom allmänt stor osäkerhet kring såväl nuläge som framtid, när avbokningar och förändringar i rekommendationer/riktlinjer dyker upp.

De flesta har ställt om

Bland exempel på omställningsåtgärder uppger flera att de helt tvingats stänga eller pausa sin verksamhet alternativt stängt delar av den. Korttidspermittering av personal och över lag minskad bemanning är andra konsekvenser av pandemin. Likaså nämns ändrade öppettider, färre antal besökare/deltagare vid samma tillfälle, ökad städning och ändrade avbokningsregler.

Andra åtgärder är försök att hitta nya produkter, erbjudanden och målgrupper. Även nya sätt att marknadsföra sig, exempelvis genom större digital närvaro och uppdaterad hemsida, framhålls. Vissa nämner även att de börjat utveckla helt digitala produkter, exempelvis i form av guidningar som ett sätt att ställa om.

”Två tredjedelar av personalen är borta. Korttidspermitteringar. Stängt avdelningar. Minskat öppethållande. Minskad bemanning.”

”Från paket paketerade mot internationell kund över flera dagar har jag skapat dagsaktiviteter mot nationell kund. Men även de är ju stopp nu under gällande reserestriktioner.”

Omställningsstöd samt möjlighet till korttidsarbete/korttidspermittering är den hjälp som framför allt efterfrågas från offentliga aktörer.

Max sex månader

Samtidigt är det en mörk bild som tecknas inför framtiden om rådande restriktioner ligger kvar. En klar majoritet av de svarande uppger att de inte kommer kunna driva sin verksamhet vidare mer än sex månader, av dessa vittnar även flertalet om att gränsen går vid max tre månader.

Företagarna som svarade bedriver verksamhet inom olika områden, så som boende, aktiviteter och upplevelser, restaurang och café, besöksmål eller butiker. Även hur många anställda som är kopplade till företaget varierar, från enmansföretagare till verksamheter med upp till 50 anställda.