Aktuella projekt


Stärka världsarv 2019-2021

Syftet med projektet Stärka världsarv har varit att testa och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit. Metoden är framtagen för att säkerställa en hållbar besöksmålsutveckling kopplat till världsarv och kulturmiljöer som lockar många besökare. Syftet med projektet i Sverige har varit att testa och anpassa metoden med Världsarvet Falun och Kopparbergslagen som pilot och testarena. Nedan kan du ladda ned den digitala handboken, en central leverans i projektet, och ta del av projektets lärkonferens den 18 juni 2021.

Projektet initierades av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket med Region Dalarna som projektägare och Visit Dalarna som utförare/projektledning. Projektet bestod av  två parallella processer. Den första handlade om att förenkla och utveckla Unescos modell och ta fram en digital handbok för spridning i Sverige och Norden. Den andra om att skapa mervärden på plats genom att genomföra och testa modellen i praktiken i ett världsarv. Ambitionen har varit att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets enastående universella värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring ett världsarv.

Projektet har tydliga kopplingar till den nya nationella världsarvsstrategin (2019) och bidrar till måluppfyllnaden i Dalarnas regionala besöksnäringsstrategi och Falu kommuns nya besöksnäringsstrategi.

Se Stärka Världsarvs lärkonferens 2021-06-18 i Falun och ta del av projektmaterial.

Projektägare: Region Dalarna
Projekttid: 1 maj 2019 tom 31 juni 2021

Resultatet av projektet är bland annat handboken "Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer". Via länken nedan kan du ta del av publikationen.

Ladda ner handboken

 

Porträttbild på Ulrika Nisser.

Projektledare: Ulrika Nisser, Visit Dalarna
ulrika.nisser@visitdalarna.se
072-565 23 63

Logotyoes för Tillväxtverket, Region Dalarna och Swedish national heritage board.


Gamification steg II

Gamifiering tar digitaliseringen vidare till nästa nivå, där besökaren förutsätter att allt ska ske enkelt och med en direkt återkoppling på sina beslut. Om det också är roligt och lärorikt kan vi ta upplevelsen till en annan dimension.

Om projektet
Definitionen på Gamification är användandet av spelelement inom verksamheter som traditionellt inte förknippas med spelande. Genom spelmekanismer som belöning, snabb återkoppling, enkelt och roligt, vill vi öka besökarens engagemang och intresse, innan, under och efter ett besök i Dalarna.

Flera undersökningar och trendrapporter pekar på att besökare vill interagera och själv vara med och skapa sin upplevelse. Och att upplevelsen kan vara en blandning av fysiska och digitala miljöer. Idag finns det inga färdiga system för att använda gamifiering av produkter och tjänster inom besöksnäringen. Det är det som projektets IT-plattform ska leverera.

Genom IT-plattformen i Gamification of Dalarna utvecklas en teknisk lösning, ett upplevelsesystem, för att använda till att förmera en upplevelse – före, under och efter ett fysiskt besök. Teknikerna skapar möjlighet till förhöjda upplevelser genom att addera information, stimulera fler sinnen och släppa besökare närmare miljöer och föremål än vad som är möjligt i verkligheten, eller rent av uppleva platser som inte går att besöka fysiskt. Det kan också handla om att besöka platser där det är begränsad tillgänglighet.

Målgrupper för projektet
Arbetet riktar sig primärt till företag inom besöksnäring och spelindustri; organisationer, ekonomiska och ideella föreningar inom besöksnäringen samt myndigheter, verk och andra aktörer med tillgång till API:er.

Fokus för rekrytering av deltagare i projektet kommer att vara företag som har uppnått en viss digital mognad. Detta för att det måste finnas en viss förförståelse för vad gamifieringen kan innebära.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att skapa de bästa förutsättningar för aktörer att utforma innovativa upplevelser som bygger på delaktighet och leder till fysiska besök men också nya innovativa virtuella besök.

Målet är att utveckla och tillgängliggöra ett enkelt system som kan stärka besöksnäringsföretagen i Dalarna och för dessa möjliggöra att skapa innovativa upplevelser med hjälp av gamifiering. Det ska inte vara svårare än att kunna använda en smart telefon. Vi vill även se till att många av våra företag når en avancerad form av digital transformation med hjälp av Gamifieringsprocesser.

Projektperiod: 2020-04-01 till 2023-04-30

Kontaktperson:
Lotta Magnusson, projektledare
lotta.magnusson@visitdalarna.se

 RegionDalarna/EU-logga


Sverige Norden Europa Världen - Internationalisering av Dalarnas besöksnäring

Tillväxten i den svenska besöksnäringen har varit stark de senaste tio åren och den har nästan helt byggt på utländska gäster. Prognoserna pekar på att detta förhållande inte kommer att ändras. Ska vi i Dalarna öka vår omsättning och göra fler och bättre affärer måste vi i högre grad attrahera internationella gäster.

Vi behöver arbeta med internationaliseringen av hela kedjan i Dalarnas besöksnäring, från kunskap och kompetens till produktutveckling och internationell kommunikation. Visit Dalarna driver ett treårigt projekt kring internationalisering av Dalarnas besöksnäring där Region Dalarna och Tillväxtverket är medfinansiärer.

Vad händer i projektet?

 1. Masterplanarbete Projektet ska ta fram en masterplan för besöksnäringens internationella arbete. Vi arbetar med travel trade (B2B)-aktiviteter på de prioriterade marknader som identifieras i masterplansarbetet och matchar utländska researrangörers efterfrågan med företagen i Dalarnas erbjudanden. Genom kommunikationsaktiviteter på de prioriterade marknaderna arbetar vi med att bygga kännedom och lyfter fram Dalarnas profilbärare och exportmogna produkter i olika försäljningskanaler. Projektet deltar även i olika säljevent för både travel trade och slutkonsument.
   
 2. Kund och marknadskunskap Projektet tar fram fördjupad kunskap om marknader, målgrupper, drivkrafter, köpbeteende, reseupplevelsen m m. I nästa steg tar vi kunskapen vidare och bygger ”personas” av de kunder som är intresserade av att besöka Dalarna. ”Personas” beskriver målgrupper utifrån deras beteende, attityder, kunskaper, datorvana mm.
   
 3. Affärsutveckling Projektet arbetar med kunskapsförmedling till deltagande företag för att uppnå exportmognad på olika marknader. Kunskapen förmedlas till lokala besöksforum, befintliga affärsnätverk, tematiska produktnätverk och på regionsövergripande seminarier samt vid deltagande i kunskapsresor till de prioriterade marknaderna. Vi stöttar dessutom företagens produktion av exportmogna erbjudanden genom användandet av produktutvecklingsprocesser som Affärsdrivna nätverk och Produktlabb.

Målgrupper
Projektet vänder sig till både interna och externa målgrupper.

- Internt berörs alla aktörer inom besöksnäringen i Dalarna; företag, organisationer/föreningar och destinationsbolag (samägs ofta av det privata och offentliga) som på något sätt möter regionens besökare i sin dagliga verksamhet och som vill arbeta med export av sina produkter.

- Externa målgrupper är branschaktörer som t ex agenter/researrangörer, medier och utländska besökare.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att, genom en gemensam vision och strategi för besöksnäringsklustret i Dalarna utveckla besöksnäringen så fler affärer, såväl nationellt som internationellt, skapas och därmed öka omsättning och sysselsättning i Dalarna.

Projektet knyter väl an till Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030. I den är målsättningen att: Dalarna ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelse året runt.

Projektperiod: 2018-09-01 - 2021-08-31

Vi som arbetar i projektet:

Tatjana Summermatter                                  Mariek Nanninga

Tatjana Summermatter                                 Mariek Nanninga
tatjana.summermatter@visitdalarna.se        mariek.nanninga@visitdalarna.se

RegionDalarna/EU-logga


Nationellt ramverk för vandringsleder

Sverige har ett brett utbud av vandringsturism- och pilgrimsleder. Men de behöver göras mer tillgängliga både för nationella och internationella besökare. För att driva arbetet med att ta fram gemensamma standards och ett nationellt ramverk pågår ett projekt finansierat av både Tillväxtverket och Jordbruksverket.

Om projektet

Tourism in Skåne är projektägare och Visit Dalarna står för projektledning. Turistrådet Västsverige, Visit Värmland, Region Västerbotten och Linköpings stift ingår också i projektorganisationen. Detta innebär ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans, och när genomförandefasen inleds (2021) kommer en organisering av hela landet att etableras. Även en rad nationella aktörer och organisationer knyts på olika sätt till projektet. Naturvårdsverket och Länsstyrelserna är exempel på några, liksom en rad branschorganisationer från besöksnäringen och aktörer som arbetar med landsbygdsutvecklingsfrågor (Naturturismföretagen, LRF, Svenska Turistföreningen med flera).

Målgrupper för projektet

Arbetet riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder runt om i hela landet. Projektet ska ge hela landet förutsättningar att arbeta med att harmonisera standards och regelverk kring allt ifrån skyltning till långsiktig förvaltning av vandringsturism- och pilgrimsleder.

Övergripande mål

Det övergripande målet med arbetet är att öka andelen internationella gästnätter i Sverige och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag. Detta ska på sikt också bidra till att Sverige förstärker sin position som ledande naturturismdestination i världen.

I det nationella ramverk som projektet ska bygga upp kommer fokus att ligga på gemensam gradering, kategorisering, digitalisering och beskrivning av ledens beskaffenhet gentemot besökaren. Arbetet ska också leda till förslag på ledhuvudmannaskap som går att implementera i hela landet liksom hur lösningar kring långsiktig finansiering kan utvecklas.

Projektet, som pågår under tre år, finansieras genom ett unikt samarbete mellan Jordbruksverket och Tillväxtverket.

Projektperiod: 2019-2022

Kontaktperson:

Johan Engström

Johan Engström, Projektledare, johan.engstrom@visitdalarna.se

Tillväxtverket/EU Jordbruksfonden

 


Hållbar tjänsteinnovation i besöksnäringen Dalarna

Dalarna är fantastiskt. Här finns ett rikt och varierat utbud av såväl natur- som kulturupplevelser och mängder av företag inom besöksnäringen. Nu satsar vi för att möta våra gästers allt högre krav på hållbara produkter och tjänster som har positiv påverkan på naturen och lokalsamhället. Visit Dalarna driver ett treårigt projekt kring hållbar besöksnäring där Region Dalarna och Tillväxtverket är medfinansiärer.

Vad händer i projektet?

 1. Inventering av kommunernas hållbarhetsarbete
  Hur kan Dalarnas kommuner bidra till en hållbar besöksnäring? Vi genomför rundabords-samtal i samtliga Dalarnas kommuner. Samtalen blir unika tillfällen för kommuner, företag och föreningar inom besöksnäringen att mötas. Utgångspunkten i samtalen är organisationen The Global Sustainable Tourism Councils (GSTC) kriterier för hållbara destinationer.
   
 2. Kompetensutveckling för företag
  Utvalda företag i länet erbjuds en kostnadsfri analys av sitt hållbarhetsarbete. Utifrån resultatet kan företagen prioritera nästa steg i sitt hållbarhetsarbete, få nya idéer till sin marknadsföring eller gå vidare för att fortsätta arbeta mot en hållbarhetscertifiering.
   
 3. Nya affärsmodeller för skötsel av leder
  En specifik del av projektet handlar om en hållbar utveckling av naturturism. Det gör vi genom att hitta nya affärsmodeller för hur företag och organisationer kan medfinansiera driften av leder, exempelvis för vandring och cykling. Arbetet sker i samarbete med Center for Tourism and Leisure (CeTLer) vid Högskolan Dalarna.

Målgrupper
Arbetet involverar aktörer, föreningar och företag inom besöksnäringen liksom utbildningsinstitutioner och offentliga organisationer i Dalarna.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att utveckla besöksnäringen i Dalarna genom att höja kompetensen hos länets aktörer inom hållbarhetsområdets alla delar – såväl ekonomiskt och socialt som miljömässigt.

Projektet knyter väl an till Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030. I den är målsättningen att: Dalarna ska vara Norra Europas ledande och mest attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelse året runt.

Här kan du också ta del av Visit Dalarnas Hållbarhetspolicy.

Kontaktperson:

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson, Projektledare, ulrika.andersson@visitdalarna.se

RegionDalarna/EU-logga