Aktuella projekt


Internationalisering, export och försäljning
Projektperiod: 2015-07-01 - 2018-10-30

Syfte
Syftet är att genom gemensamma exportfrämjande aktiviteter öka andelen utländska besökare till Dalarna, dess destinationer och företag. Projektet bidrar till stimulera tillväxt i regionen, mätt i gästnätter och omsättning. Företagen får en ökad lönsamhet och som en följd av detta bör sysselsättningen öka.

Mål
Det övergripande målet är att öka andelen utländska gästnätter i Dalarna och därmed öka omsättningen hos besöksnäringen i Dalarna. 

Vill du veta mer om vårt internationella arbete

Kontaktperson: Cecilia Jansson, Internationell Kommunikation, [email protected]

Innovativ tjänsteutveckling
Projektperiod: 2015-07-01 - 2018-10-30

Syfte
Syftet med projektet är att ta fram verktyg/metoder/mallar och genomföra aktiviteter för att skapa innovativa lösningar inom Destination Dalarnas alla fem strategiområden för att utveckla besöksnäringen så att den kan möta framtiden och uppnå det uppsatta målet till år 2020.

Det innebär att den gemensamma visionen, målbilden samt den strategiska handlingsplanen för utvecklingen av besöksnäringen i Dalarna kompletteras med processer och metoder som verktyg för att strukturerat och systemiskt kunna arbeta med utveckling inom besöksnäringen.

Verktygen ska underlätta företagens vilja till nytänkande och utveckling så att företagen själva ser möjligheten att genom sig själva eller via hjälp få möjlighet att arbeta med sin utveckling.

Mål
Det övergripande målet är att, genom en gemensam vision och strategi för klusterinitiativet Destination Dalarna utveckla besöksnäringen så fler affärer, såväl nationellt som internationellt, skapas och därmed öka omsättning och sysselsättning i Dalarna.

Kontaktperson: Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, [email protected] 

Hållbar produktutveckling
Projektperiod: 2015-07-01 - 2018-10-30

Syfte
Syftet med projektet är att på ett systematiskt sätt arbeta med produktutveckling av exportmogna natur- och kulturprodukter inom besöksnäringen i Dalarna så att de bildar hållbara produkt- och leveranskedjor. Projektet bidrar till att stimulera tillväxten hos företagen i regionen, mätt i gästnätter och omsättning. Företagen får en ökad lönsamhet och som en följd av detta bör sysselsättningen öka.

Mål
Det övergripande målet är att öka andelen utländska gästnätter i Dalarna och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag i Dalarna.

Utvalda produktområden i projektet är:

-          Långfärdsskridsko/Skating Dalarna
-          "Kultur"
-          Mat/Taste of Dalarna
-          Leisure cykling
-          Vandring

Kontaktperson: Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, [email protected]

Gamification
Projektperiod 2017-01-01-2019-12-31

Syfte
Stärka och befästa besöksnäringen och spelindustrins position i regionen.

Mål
Det övergripande målet är en långsiktig hållbar besöksnäring och nya växande företag inom segmentet besök/spel

Delmål

-          Bygga upp en teknisk plattform för gamifiering av upplevelser.
-          Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för innovationsmiljöns affärsmodeller
-          Skapa arenor för information och samverkan kring gamifieringens möjligheter till
           innovatörer, entreprenörer, föreningsliv och offentliga verksamheter.

Kontaktperson: Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, [email protected]