Aktuella projekt


Sverige Norden Europa Världen Internationalisering av Dalarnas besöksnäring
Projektperiod: 2018-09-01 - 2021-08-31

Syfte
Syftet är att genom gemensamma exportfrämjande aktiviteter öka andelen utländska besökare till Dalarna, dess destinationer och företag. Projektet bidrar till stimulera tillväxt i regionen, mätt i gästnätter och omsättning. Företagen får en ökad lönsamhet och som en följd av detta bör sysselsättningen öka.

Mål
Det övergripande målet är att öka andelen utländska gästnätter i Dalarna och därmed öka omsättningen hos besöksnäringen i Dalarna. 

Vill du veta mer om vårt internationella arbete

Kontaktperson: Cecilia Jansson, Internationell Kommunikation, cecilia.jansson@visitdalarna.se

Gamification
Projektperiod 2017-01-01-2019-12-31

Syfte
Stärka och befästa besöksnäringen och spelindustrins position i regionen.

Mål
Det övergripande målet är en långsiktig hållbar besöksnäring och nya växande företag inom segmentet besök/spel

Delmål

-          Bygga upp en teknisk plattform för gamifiering av upplevelser.
-          Utveckla en långsiktigt hållbar struktur för innovationsmiljöns affärsmodeller
-          Skapa arenor för information och samverkan kring gamifieringens möjligheter till
           innovatörer, entreprenörer, föreningsliv och offentliga verksamheter.

Kontaktperson: Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, lotta.magnusson@visitdalarna.se

Hållbar produktutveckling
Projektperiod: 2015-07-01 - 2019-06-30

Syfte
Syftet med projektet är att på ett systematiskt sätt arbeta med produktutveckling av exportmogna natur- och kulturprodukter inom besöksnäringen i Dalarna så att de bildar hållbara produkt- och leveranskedjor. Projektet bidrar till att stimulera tillväxten hos företagen i regionen, mätt i gästnätter och omsättning. Företagen får en ökad lönsamhet och som en följd av detta bör sysselsättningen öka.

Mål
Det övergripande målet är att öka andelen utländska gästnätter i Dalarna och därmed öka omsättningen och sysselsättningen hos besöksnäringens företag i Dalarna.

Utvalda produktområden i projektet är:

-          Långfärdsskridsko/Skating Dalarna
-          "Kultur"
-          Mat/Taste of Dalarna
-          Leisure cykling
-          Vandring

Kontaktperson: Lotta Magnusson, Chef Strategisk utveckling, lotta.magnusson@visitdalarna.se