En tecknad bild på en brunbjörn i skogen

Björnåsen

Hela området ligger på ett stort höjdläge, på nästan 800 meter över havet. Tallskogarna i området har drabbats av upprepade bränder och ett hårt klimat.

Boka

Beskrivning

Här har funnits kalområden, så kallade varder, som i några fall trots mer än hundraårig frist från bränder ännu ej slutit sig helt. I dessa områden växer nu av fjällbjörksartad björk. Här finns mycket myrmark i hela området som också innehåller en del bäckar och tjärnar vilket bidrar till områdets mosaikartade karaktär.

Vid några diabasbranter som går i dagen finns en frodigare vegetation med gran, där ofta sälg och asp ingår. Diabasen ger också ställvis blomsterrika fläckar.
I det stora höjdläget finns även långsträckta myrar, i praktiken frostsvackor längs bäckar i dalbottnen. De kärva förhållandena har åstadkommit virkesfattiga bestånd där de enstaka grova träden har avverkats i en dimensionsavverkning för länge sedan, men där somliga skonats till exempel i områdets sydligaste del.
Området har vildmarkskaraktär, är väglöst och har förekomst av björn året runt.
Berggrunden inom naturreservatet och dess omgivningar består av dalasandsten, genomskuren av rikligt förekommande diabasgångar. Jordarten utgörs av morän och torv.