Utsikt från Barkbergsknopparna.

Barkbergsknopparna

Naturreservat med gammal naturskog. Knopparna, som utgör en isolerad förekomst av urgranit, ligger i ett gränsland mellan bergkullslätt i öster och ett höglänt förfjällsområde i väster. Knopparna når aningen över 500 meter. I bergets övre partier finns sydvända stup.

Boka

Beskrivning

Tallskog överväger och på några fuktigare ställen dominerar gran. Enstaka sälg, asp och björk förekommer. Här finns talrikt med 200-300 år gamla tallar med brandljud. Vegetationen är artfattig med dominans av ris och lavar. Sydbranten har dock en flora av sydväxtbergskaraktär med bergglim, gaffelbräken, hällebräken och piprör. Varglav påträffas på några torrakor. Djurlivet är det för dessa trakter typiska. De talrika hålträden är attraktiva för bland annat ugglor och hackspettar.