Åker, himmel och träd.

Agnmyren med Klikten

På norra delen av Sollerön ligger det populära utflyktsmålet Agnmyrens naturreservat. En solklar höjdpunkt för den som är intresserad av geologi är den markanta förkastningsbranten Klikten som bildats av meteoritnedslaget. Den gav förutsättningar för ett värdefullt natur- och kulturlandskap och bjuder på utsikt över åkrar, ängar, skogar och röda stugor. Här finns också en spännande kultursstig vid Dalarnas största gravfält från vikingatiden och fotografen Karl Lärkas sommarställe.

Beskrivning

Geologi
Agnmyren är en liten damm som ligger i den nordvästra delen av Klikten. Den förkastningsbrant som går över Sollerön i nordsydlig riktning. I reservatets sydöstra del finns ett litet kalkbrott, kallat ”Silvergruvan”, där mineral som zinkblände och blyglans brutits. Rester av brytningen, så kallad varp, syns som högar i närheten. En del av branten har sedan 1986 varit skyddad som naturminne.

Den västra delen av Solleröns berggrund består till största delen av så kallad Orsasandsten från den geologiska perioden Silur. Orsasandsten är cirka 425 miljoner år gammal och är den yngsta sedimentära bergarten i Siljansområdet. Det är en röd, finkornig, kvartsdominerad sandsten, vars ursprungsmaterial är sandavlagringar på land. Den överlagrar siluriska siltstenar (finkornigare än sand, men inte så finkornig som lera) och kalkstenar.

På Solleröns östra sida består berggrunden av mycket äldre bergarter – graniter och granodioriter av Järnatyp som är cirka 1,8 miljarder år gamla. Närmast till väster om Agnmyren går ett stråk med lerskiffer. Runt dammen finns tunna ytlager med lera, jord och torv på områden med morän och lera. I den mest välutbildade delen av förkastningsbranten i naturminnet är jordtäcket mycket tunt och berggrunden utgörs av ordovicisk kalksten.

Agnmyren får kalkhaltigt sippervatten från den branta sluttningen i områdets östra del av Klikten. Kalktuffbildningen är synlig där vattnet sipprar ur berget, främst på bergväggarna i dagbrottet.

Flora och fauna:
Det kalkhaltiga vattnet ger ypperliga växtförhållanden för bladvass, bredkavle och gul svärdslilja. Under månadskiftet april-maj samlas vanlig groda i tusental för att leka i dammen. Ett par veckor senare leker en mindre mängd åkergroda. Den mindre vattensalamandern finns i ganska stort antal.

Praktisk information:
Parkering vid hembygdsgården och Ångbåtsbryggan. På platsen finns Sollerö hembygdsgård med en kulturstig genom Vikingafälten. Här finns också Lärkastugan.

Fakta

  • Sommar

Vägbeskrivning

Från kyrkan på Solleröns högsta punkt: Åk norrut mot byn Bengtsarvet.